Veiledning til søknadsskjema: REFUSJON FOR RENOVASJONS- OG AVFALLSSELSKAPER

 

miljodirektoraret-og-hold-norge-rent-logoer 

Innledning

Refusjonsordningen gjelder refusjon av utgifter knyttet til transport, innlevering og behandling av avfall fra opprydding av marin forsøpling i 2018. Ordningen er åpen for alle offentlige og private aktører som har hatt utgifter til håndtering av herreløst marint avfall samlet inn på basis av frivillig arbeid.

OBS! Ordningen har to søknadsskjemaer: et skjema for offentlige og private renovasjons- og avfallsselskap, og et skjema for organisasjoner/lag/foreninger og andre private og offentlige aktører.

Ryddeaksjonene som inngår i søknaden, må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal før 15. november 2018. For øvrig må ryddeaksjonene og søknaden tilfredsstille kriteriene for refusjonsordningen: Kriterier

Generell veiledning

Flere aktører kan ikke søke om refusjon for én og samme utgift forbundet med den samme ryddeaksjonen.

Aktører som har fått støtte til strandrydding direkte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning mot marin forsøpling, kan i utgangspunktet ikke søke refusjonsordningen.

Det kan søkes refusjon for én ryddeaksjon, eller for flere ryddeaksjoner samlet dersom samme aktør har hatt utgifter knyttet til mer enn én aksjon. I sistnevnte tilfelle er det de samlede utgiftene fra alle aksjonene som føres opp i tabellen under post 4.

Refusjon skal baseres på dokumenterte, faktiske utgifter til transport og etter sats for mottak/behandling av avfall. For å sikre en mest mulig rettferdig fordeling legges det til grunn en veiledende kronesats på 2 kroner (uten mva.) per kg innsamlet avfall. Dokumentasjon skal fremkomme som vedlegg til søknad i form av for eksempel veieseddel(er) fra mottak, faktura/kvitteringer, pris for marint avfall som avfallskategori, signert bekreftelse fra transportør eller mottak, kopi av strandryddeskjema(er) og/eller oversikt/rapport for ryddeaksjoner.

Det er søkerens ansvar å sikre at vedlagt dokumentasjon er dekkende for å synliggjøre både utgifter og antall kilo mottatt/behandlet avfall. Mangelfull dokumentasjon kan føre til at søknaden avvises. Ytterligere dokumentasjon må fremlegges ved forespørsel.

Ved innvilget søknad er det de faktiske dokumenterte utgiftene eksklusiv merverdiavgift (uten mva.) som refunderes:

  1. Transport etter faktiske utgifter
  2. Avfallsbehandling etter en sats på kr 2 per kg

Hold Norge Rent forbeholder seg retten til å foreta en skjønnsmessig vurdering av søknader om refusjon.

Målsettingen er å innvilge søknaden til alle kvalifiserte søkere, men refusjonsbeløpet kan avkortes dersom totalsummen av omsøkt refusjon fra kvalifiserte søkere overstiger budsjettrammene. I den grad innkomne søknader overstiger budsjettrammen, vil Hold Norge Rent foreta en prosentvis avkortning av refusjonsutbetalingen for alle kvalifiserte søkere.

Hold Norge Rent forbeholder seg dessuten retten til å foreta en skjønnsmessig prioritering av de innkomne søknadene på bakgrunn av blant annet følgende:

– Type aktør

– Samlet utgiftsnivå

– Antall omsøkte aksjoner

– Antall kilo/tonn innsamlet avfall

– Antall meter ryddet

NB! Opprydding relatert til avfallsdumping som for eksempel villfyllinger, dumpede biler, kasserte campingvogner o.l. omfattes ikke av refusjonsordningen for marint avfall og skal meldes til kommunen.

Avslag blir begrunnet skriftlig.

 

Nærmere om de enkelte poster i søknadsskjemaet

1. Hold Norge Rents ryddeportal
Ryddeaksjonen(e) som inngår i søknaden og antall kilo/tonn innsamlet avfall, må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal før 15. november: Ryddeportalen

2. Opplysninger om søkeren
Hvem søker, kontaktinformasjon og type virksomhet oppgis, samt kontonummer for utbetaling av refusjon. Organisasjonsnummer skal føres opp. Aktører som har mottatt tilskudd fra andre instanser, bes oppgi opplysninger om dette her.

3. Opplysninger om gjennomførte ryddeaksjoner
Aktører som søker refusjon knyttet til mer enn én ryddeaksjon, bes legge ved egen oversikt etter malen under punkt 3.

Aksjonskode fra Hold Norge Rents ryddeportal må oppgis for hver enkelt aksjon av hensyn til sporbarhet i databasen. Kryss av for hvilke transportløsninger som har vært benyttet. Oppgi navn på mottaket som tok imot og behandlet avfallet.

4. Utgifter som søkes refundert
Oppgi samlede faktiske utgifter til transport ekskludert merverdiavgift. Oppgi antall kilo totalt for de omsøkte ryddeaksjonene og beregnet verdi i henhold til veiledende satser (antall kilo x veiledende sats = verdi).

5. Vedlagt dokumentasjon
Her lastes alle vedlegg opp. Kryss av for hvilke vedlegg som er lagt ved søknaden.

Søknad og henvendelser sendes: refusjon@holdnorgerent.no

miljødirektoratet.no          holdnorgerent.no

 

  • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

  • Følg oss på Facebook

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord