Regelverk

Myndighetene har utarbeidet en rekke lover og forskrifter som skal hindre at avfall på avveie oppstår.

Hold Norge Rent har laget en oversikt over regelverket som er relevant for forsøpling, og som egner seg som utgangspunkt i arbeidet mot avfall på avveie. Oversikten inkluderer også internasjonale regler og tiltak som man kan bruke som rammeverk.

Lover

Forurensningsloven

Forurensningsloven skal verne det ytre miljø og både hindre at forurensningen oppstår, samt begrense forurensning som finner sted.

Avfall på avveie er i forurensingsloven klassifisert som forurensning. Loven slår fast at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Forsøpling er med andre ord straffbart. Ofte kan det imidlertid være utfordrende å finne den ansvarlige forurenseren, særlig når det gjelder marin forsøpling. 

Husholdningsavfall: Ansvaret for å samle inn husholdningsavfall ligger hos kommunen. I Norge ivaretar selvkostprinsippet at forurenser betaler. Det vil si at alle kostnader knyttet til innsamling og håndtering av husholdningsavfallet, samt utbygging av nødvendig infrastruktur, dekkes av avfallsgebyret. Kommunen kan ikke subsidiere avfallshåndteringen eller tjene på den. Kommunen har ansvar for at avfallsgebyret dekker kostnadene knyttet til husholdningsavfallet. 

Næringsavfall: Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til et lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes. Loven fastslår også at de som driver utsalgssteder, turistanlegg og lignende, skal sørge for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet eller anlegget. På offentlige steder skal kommunen sørge for avfallsbeholdere og tømming av avfall. Langs offentlige veier ligger dette ansvaret hos den aktuelle veistyresmakten.

Forsøplingsmyndighet: Det er kommunene som er forsøplingsmyndighet i Norge – og som øverste sjef for administrasjonen er det rådmannens ansvar å sørge for at forsøplingssaker blir fulgt opp. Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall ulovlig, skal fjerne det eller dekke utgifter knyttet til opprydding. Dette gjelder også dersom søppel har blitt spredd som følge av manglende avfallsbeholdere eller avfallstømming. 

Fylkesmannens ansvar: Fylkesmannen fungerer som kontrollmyndighet overfor kommunene. Dersom kommunen din ikke følger opp forsøplingssaker, kan du reise klagesak til fylkesmannen.

Fylkesmannen har også ansvar for å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Fylkesmannen skal sammen med relevante private og offentlige aktører sørge for et godt samarbeid mellom aktørene i regionen, slik at oppryddingsarbeidet samordnes og effektiviseres.

Les paragrafene som omhandler forsøpling i forurensningsloven, i sin helhet (PDF). 

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven er en lov innen naturforvaltning som har som formål å ta vare på naturen, både gjennom vern av områder og bærekraftig bruk. Loven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Den slår fast at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet.

Foto: Kjetil Johannsessen (Oslofjordens Friluftsråd)

Forskrifter

Forskrift om begrensing av forurensing (Forurensingsforskriften)

Forurensningsforskriften er fastsatt med hjemmel i forurensingsloven. Forurensingsforskriften tar for seg ulike typer forurensing, inkludert avfall fra skip.

I henhold til forskriften skal havneansvarlig sørge for at det finnes mottaksordninger for avfall i havnen. Havneansvarlig har også plikt til å utarbeide en avfallsplan. For havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter, skal kommunen i samråd med havneansvarlige og berørte parter utarbeide en felles avfallsplan. Havneansvarlige som ikke gir kommunen nødvendige opplysninger, er selv ansvarlige for å utarbeide en egen avfallsplan.

Les utdragene om forsøpling i forurensningsforskiften her (PDF).

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)

Avfallsforskriften tar for seg hvordan ulike typer avfall skal behandles og gjenvinnes.

Kasserte fritidsbåter: Avfallsforskriften fastslår at kommunen skal sørge for at kasserte, mindre fritidsbåter kan leveres vederlagsfritt til et mottak i, eller i nærheten av, kommunen.

I 2017 ble det etablert en tilskuddsordning for å sikre økt innlevering og forsvarlig behandling av kasserte fritidsbåter. Interkommunale avfallsselskap, kommuner og godkjente anlegg kan søke om tilskudd for å dekke hele eller deler av kostnaden knyttet til avfallsbehandlingen. I tillegg kan båteieren søke om vrakpant fra Miljødirektoratet på kr 1000 per innlevert båt.

Oversikten over mottak for kasserte fritidsbåter finner dere her. 

Produsentansvar: Avfallsforskriften definerer også produsentansvar for mange ulike typer avfallskategorier. Kapittel 7 definerer spesielt produsentansvarsordningen for emballasje (utenom drikkevarer). Her stilles det krav til at produsenter som tilfører markedet minst 1000 kilo av en emballasjetype per år, skal finansiere innsamling, sortering, materialgjenvinning og annen behandling av brukt emballasje og emballasjeavfall gjennom medlemskap i et godkjent returselskap. Det er imidlertid ikke definert et særskilt ansvar for avfall som havner på avveie. På EU-nivå er det nå åpnet for at medlemsstatene kan inkludere dette ansvaret. Dette vil bli diskutert også i Norge framover.

Et utvidet produsentansvar som også inkluderer fiskeutstyr, er under utredning i Norge.

Foto: Lise Keilty Gulbransen

Internasjonalt regelverk

Det finnes i tillegg til norske lover og regler en rekke internasjonale tiltak som tar for seg avfall på avveie.

EUs rammedirektiv for avfall (EU Waste Framework Directive)

EU har utviklet et eget rammedirektiv for avfall. Direktivet tar for seg ulike typer avfall, og inneholder mål om avfallsreduksjon og materialgjenvinning – i tillegg til spesifikke tiltak mot forsøpling. EU- og EØS-landene plikter å både følge og rapportere om målene som direktivet omfatter. Les mer hos Regjeringen.no.

Direktivet inkluderer åtte krav knyttet til forsøpling:

 1. Både myndigheter, produsenter og forbruker har ansvar for forsøpling, og skal gjøre en innsats mot problemet.
 2. Forsøpling skal være forbudt i hele EU, og sanksjonene skal være effektiv, forholdsmessige og avskrekkende.
 3. Medlemslandene skal utarbeide nasjonale strategier mot forsøpling. Strategien skal være en del av en helhetlig nasjonal avfallsplan.
 4. Strategiene mot forsøpling skal omfatte både avfall til lands og til vanns, siden det er en nær sammenheng mellom disse.
 5. Medlemslandene skal identifisere hvilke produkter som er hovedkilde til forsøpling – og sette inn tiltak for å forebygge og redusere disse.
 6. Produsenter skal bidra økonomisk til offentlige informasjonskampanjer mot forsøpling.
 7. Medlemslandene skal utvikle og støtte kampanjer som øker bevisstheten rundt forsøpling og avfallsforebygging.

Single use plastics Directive (SUP)

For å redusere marin forsøpling har EU vedtatt nye regler for fiskeriutstyr og engangsartikler i plast. Direktivet trådte i kraft juli 2019, og omfatter de ti engangsartiklene i plast man finner mest av på europeiske strender (se illustrasjon nedenfor), i tillegg til fiskeriutstyr. Norge er også i ferd med å implementere dette direktivet, og det første forbudet vil tre i kraft i løpet av 2020.

Skipsavfallsdirektivet

Forurensingsforskriftens kapittel 20 bygger på EUs skipsavfallsdirektiv (direktiv 2000/59/EF).

Nullvisjon for marin forsøpling

Medlemslandene i FNs miljøforsamling, inkludert Norge, ble i 2017 enige om en nullvisjon for marin forsøpling. Nullvisjonen innebærer å iverksette tiltak som kan bidra til å stoppe tilsiget av marint avfall.  

Baselkonvensjonen

Baselkonvensjonen tar for seg internasjonal handel og grensekryssende bevegelser av farlig avfall. Konvensjonen forbyr eksport av farlig avfall fra land i Europa til fattigere land. Høsten 2018 ble også plast inkludert i konvensjonen.

Londonkonvensjonen

Londonkonvensjonen skal bekjempe havforurensning ved dumping av avfall og annet materiale.

Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR)

OSPAR-konvensjonen omhandler vern av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren og er en juridisk bindende avtale. Norge er gjennom OSPAR oppfordret til å overvåke marin forsøpling. Dette gjøres i hovedsak gjennom registrering av strandsøppel på syv utvalgte strender langs norskekysten og på Svalbard. De syv strendene er Ytre Hvaler (Østfold), Været på Tarva (Sør-Trøndelag), Kviljo på Lista (Vest-Agder), Rekvika på Kvaløya (Troms) Sandfjordneset på Varangerhalvøya (Finnmark), Brucebukta og Luftskipodden (Svalbard). I Norge har slike strandregistreringer blitt utført én til to ganger i året siden 2011.

FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 bærekraftsmål. Dette er felles, globale arbeidsmål for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Regjeringen skal sørge for at Norge skal følge opp bærekraftsmålene. Næringslivet og sivilsamfunn skal også ta del i arbeidet. Les mer om regjeringens arbeid med bærekraftsmålene her.

Kampanjer

FNs #CleanSeas-kampanje ble stiftet i 2017. Dette er en global kampanje mot marin forsøpling. Norge har sluttet seg til kampanjen, som har som hovedmål å spre kunnskap om kilder til og konsekvenser av marin forsøpling. Kampanjen foregår hovedsakelig i sosiale medier.

 • Nyttig lesning:

  Stortingsmeldingen Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi (Avfallsmeldingen) presenterer avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi.

  Meldingen vektlegger avfallsforebygging, økt ombruk og materialgjenvinning.  Den inneholder også en samlet plaststrategi, som gjennomgår alle planlagte og igangsatte tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.