Veiledning til søknadsskjema: REFUSJON FOR FRIVILLIGE, ORGANISASJONER M.FL

 

 

Innledning

Refusjonsordningen gjelder refusjon av utgifter knyttet til transport, innlevering og behandling av avfall fra opprydding av marin forsøpling i 2020. Ordningen er åpen for alle offentlige og private aktører som har hatt utgifter til håndtering av eierløst marint avfall samlet inn på basis av frivillig arbeid.

OBS! Ordningen har to søknadsskjemaer: et skjema for offentlige og private renovasjons- og avfallsselskaper og et skjema for organisasjoner/lag/foreninger og andre private og offentlige aktører.

Ryddeaksjonen(e) som inngår i søknaden og antall kilo innsamlet avfall, må være registrert i Ryddeappen eller på Rydde før 15. november 2020.

Logg inn i Rydde og velg hvilke aksjoner som skal inngå i søknaden direkte fra listen over egne eller tilknyttede aksjoner. Det er også mulig å legge til aksjoner opprettet av andre i søknaden ved å legge inn aksjonskode. Koden består av fire tegn, f.eks. Mp3L, og vises for den som har opprettet aksjonen når man klikker seg inn på aksjonen.

For øvrig må ryddeaksjonene og søknaden tilfredsstille kriteriene for Refusjonsordningen: Kriterier

Generell veiledning

Flere aktører kan ikke søke om refusjon for én og samme utgift forbundet med den samme ryddeaksjonen.

Aktører som har fått støtte til opprydding direkte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling, kan i utgangspunktet ikke søke Refusjonsordningen.

Det kan søkes refusjon for én ryddeaksjon eller for flere ryddeaksjoner samlet dersom samme aktør har hatt utgifter knyttet til mer enn én aksjon.

Refusjon skal baseres på dokumenterte faktiske utgifter til transport og innlevering av avfall og/eller lokal transport av frivillige til/fra ryddeaksjonen. Dokumentasjon skal fremkomme som vedlegg til søknad i form av for eksempel veieseddel(er) fra mottak, faktura/kvitteringer, signert bekreftelse fra transportør og/eller mottak eller kopi av strandryddeskjema(er).

Det er søkerens ansvar å sikre at vedlagt dokumentasjon er dekkende for å synliggjøre både utgifter og antall kilo innsamlet/levert avfall. Mangelfull dokumentasjon kan føre til at søknaden avvises. Ytterligere dokumentasjon må fremlegges ved forespørsel.

Ved innvilget søknad er det de faktiske dokumenterte utgiftene uten merverdiavgift som refunderes.

Private aktører som ikke er registrert i merverdiavgiftregisteret (ikke momspliktige), og som heller ikke er berettiget til momskompensasjon med bakgrunn i registrering i Frivillighetsregisteret, får dekket momsandelen av de dokumenterte utgiftene. Merverdiavgift skal fremgå av den vedlagte dokumentasjonen.

Hold Norge Rent forbeholder seg retten til å foreta en skjønnsmessig vurdering av søknader om refusjon, samt dekning av merverdiavgift med utgangspunkt i fremlagt dokumentasjon og tilgjengelig budsjettramme.

Målsettingen er å innvilge søknaden til alle kvalifiserte søkere, men refusjonsbeløpet kan avkortes dersom totalsummen av omsøkt refusjon fra kvalifiserte søkere overstiger budsjettrammene. I den grad innkomne søknader overstiger budsjettrammen, vil Hold Norge Rent foreta en prosentvis avkortning av refusjonsutbetalingen for alle kvalifiserte søkere.

Hold Norge Rent forbeholder seg dessuten retten til å foreta en skjønnsmessig prioritering av de innkomne søknadene på bakgrunn av blant annet følgende:

– Type aktør

– Samlet utgiftsnivå

– Antall omsøkte aksjoner

– Antall kilo/tonn innsamlet avfall

– Antall meter ryddet

NB! Opprydding relatert til avfallsdumping som for eksempel villfyllinger, dumpede biler, kasserte fritidsbåter, utrangerte campingvogner o.l. omfattes ikke av Refusjonsordningen for marint avfall og skal meldes til kommunen.

Tilsagns- og avslagsbrev sendes per e-post til adressen oppgitt i søknadsskjema, og eventuelle avslag og avkortinger begrunnes der.

Har du spørsmål, kontakt oss på e-post: refusjon@holdnorgerent.no

miljødirektoratet.no                      holdnorgerent.no

  • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.