Veiledning til søknadsskjema: REFUSJON FOR RENOVASJONS- OG AVFALLSSELSKAPER

 

 

Innledning

Refusjonsordningen gjelder refusjon av utgifter knyttet til transport, mottak og behandling av avfall fra opprydding av marin forsøpling i 2020. Ordningen er åpen for alle offentlige og private aktører som har hatt utgifter til håndtering av eierløst marint avfall samlet inn på basis av frivillig arbeid.

OBS! Ordningen har to søknadsskjemaer: et skjema for offentlige og private renovasjons- og avfallsselskap og et skjema for organisasjoner/lag/foreninger og andre private og offentlige aktører.

Ryddeaksjonen(e) som inngår i søknaden og antall kilo innsamlet avfall, må være registrert i Ryddeappen eller på Rydde før 15. november 2020.

 

Refusjonsskjemaet ligger på avfallsbruker i Ryddes administrasjonsløsning

Alle avfallsselskaper har bruker på ryddenorge.no/admin. Her får dere full oversikt over alle aksjoner som er opprettet i deres kommune(r), inkludert dato og sted, kontaktinformasjon til aksjonseier (den som har opprettet aksjonen) og aksjonskoder for alle aksjoner.

Refusjonsordningens søknadsskjema for avfallsselskaper ligger også her, og det er mulig å korrigere vekt registrert på alle aksjoner i selskapets område.

Rydde henter informasjon om avfallsselskap fra sortere.no. Avfallsselskapet må derfor ha en bruker i sortere.no før det kan få bruker i Rydde og Rydde administrator. Det er gjennom sortere.no at et avfallsselskap velger hvilke kommuner de jobber i, som igjen vil vises i Rydde. Informasjon om gjenvinningsstasjoner eller mobile gjenvinningsstasjoner som tar imot marint avfall legges også inn via sortere.no. Det betyr at informasjonen som legges inn og redigeres på i sortere.no vil vises i Rydde, slik at dere slipper å legge inn eller redigere denne informasjonen to steder.

For å få egen bruker i sortere.no må dere ta kontakt med LOOP som eier denne nettsiden. Se www.loop.no eller ta kontakt på post@loop.no

Aktivering av avfallsbruker i Rydde Administrator (ryddenorge.no/admin)

Lag dere en egen bruker i Rydde på ryddenorge.no, enten privat eller som organisasjon. Når dere har en bruker i Rydde kan dere sende en e-post til ma@marintmiljo.no for å få tilgang til Rydde Administrator. Det er viktig at dere tenker gjennom hvilken e-post adresse dere lager en Rydde-bruker med, og oppgir denne. Den e-posten blir nemlig også benyttet til å lage bruker i Rydde Administrator. Dere vil så få en e-post med informasjon og lenke til Rydde Administrator.

Private avfallsselskaper

Det krever litt mer individuelle tilpasninger for å aktivere bruker for private avfallsselskaper. Dersom du representerer et privat avfallsselskap, ta kontakt med ma@marintmiljo.no.

Les mer om mulighetene i Rydde for avfallsselskaper her

Søk refusjon

Når avfallsbruker er aktivert, gå inn på https://ryddenorge.no/admin/refusjon for å søke refusjon. Her ligger alle aksjoner, inkludert aksjonskode, fra ryddeaksjonene i avfallsselskapets nedslagsfelt. Koden består av fire tegn, f.eks. Mp3L. Velg aksjoner direkte fra listen for å opprette refusjonssøknad, eller start søknaden ved å trykke på Refusjonssøknad i menyen til venstre. Dersom selskapet har dekket avgifter til aksjoner som ikke ligger i listen, er det mulig å manuelt legge til aksjonskoder inne i søknadsskjemaet.

Dersom frivillige ikke har opprettet aksjon i Rydde, kan avfallsselskapet gjøre dette for de frivillige. Det er for eksempel mulig å opprette en aksjon per avfallsmottak, hvor vekt fra aksjoner som ikke er registrert i Rydde fra før registreres.

Avfallsselskapene oppfordres til å veie og registrere korrekt vekt på aksjoner de får inn avfall fra, så langt det er mulig.

For øvrig må ryddeaksjonene og søknaden tilfredsstille kriteriene for Refusjonsordningen: Kriterier

Generell veiledning

Flere aktører kan ikke søke om refusjon for én og samme utgift forbundet med den samme ryddeaksjonen.

Aktører som har fått støtte til opprydding direkte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling, kan i utgangspunktet ikke søke Refusjonsordningen.

Det kan søkes refusjon for én ryddeaksjon, eller for flere ryddeaksjoner samlet dersom samme aktør har hatt utgifter knyttet til mer enn én aksjon.

Refusjon skal baseres på dokumenterte, faktiske utgifter til transport og etter sats for mottak/behandling av avfall. For å sikre en mest mulig rettferdig fordeling legges det til grunn en veiledende kronesats på 2 kroner (uten moms) per kg innsamlet avfall. Dokumentasjon skal fremkomme som vedlegg til søknad i form av for eksempel veieseddel(er) fra mottak, faktura/kvitteringer, pris for marint avfall som avfallskategori, signert bekreftelse fra transportør eller mottak, kopi av strandryddeskjema(er) og/eller oversikt/rapport for ryddeaksjoner.

Det er søkerens ansvar å sikre at vedlagt dokumentasjon er dekkende for å synliggjøre både utgifter og antall kilo mottatt/behandlet avfall. Mangelfull dokumentasjon kan føre til at søknaden avvises. Ytterligere dokumentasjon må fremlegges ved forespørsel.

Ved innvilget søknad er det de faktiske dokumenterte utgiftene eksklusiv merverdiavgift (uten moms) som refunderes:

  1. Transport av avfall og/eller frivillige etter faktiske utgifter
  2. Avfallsbehandling etter en sats på kr 2 per kg

Hold Norge Rent forbeholder seg retten til å foreta en skjønnsmessig vurdering av søknader om refusjon.

Målsettingen er å innvilge søknaden til alle kvalifiserte søkere, men refusjonsbeløpet kan avkortes dersom totalsummen av omsøkt refusjon fra kvalifiserte søkere overstiger budsjettrammene. I den grad innkomne søknader overstiger budsjettrammen, vil Hold Norge Rent foreta en prosentvis avkortning av refusjonsutbetalingen for alle kvalifiserte søkere.

Hold Norge Rent forbeholder seg dessuten retten til å foreta en skjønnsmessig prioritering av de innkomne søknadene på bakgrunn av blant annet følgende:

– Type aktør

– Samlet utgiftsnivå

– Antall omsøkte aksjoner

– Antall kilo/tonn innsamlet avfall

– Antall meter ryddet

NB! Opprydding relatert til avfallsdumping som for eksempel villfyllinger, dumpede biler, kasserte fritidsbåter, utrangerte campingvogner o.l. omfattes ikke av Refusjonsordningen for marint avfall og skal meldes til kommunen.

Tilsagns- og avslagsbrev sendes per e-post til adressen oppgitt i søknadsskjema, og eventuelle avslag og avkortinger begrunnes der.

Har du spørsmål, kontakt oss på e-post: refusjon@holdnorgerent.no

miljødirektoratet.no          holdnorgerent.no

 

  • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.