Refusjon for frivillige, organisasjoner m.fl.

miljodirektoraret-og-hold-norge-rent-logoer

Søknadsskjema for refusjon av kostnader til transport og levering av marint avfall i 2017.

Vennligst les gjennom hele skjema og sørg for å ha all dokumentasjon tilgjengelig før du begynner å fylle ut skjema.

NB! Skjemaet kan ikke mellomlagres. Se veiledning nederst for mer informasjon.

Veiledning til søknadsskjemaet finner du her

Kriterier

 

""
1

Felt som er merket med * må fylles ut

1. Er aksjonen(e) registrert i Hold Norge Rents ryddeportal (holdnorgerent.no/ryddenstrand)? *
2. Opplysninger om søkeren
Navn på person, organisasjon e.l.
Organisasjonsnummer (hvis søker innehar dette)
Type virksomhet (sett kryss):
Beskriv type aktør
0 /
Kontaktperson
Adresse
Tlf/mobil
Kontonummer for utbetaling av refusjon
Har søkeren mottatt midler fra Miljødirektoratets tilskuddsordning mot marin forsøpling,eller annen støtte til aktivitet relatert til opprydding av marint avfall i 2017?

Hvis ja, fyll ut:

Navn på tilskuddsordning
Beløp
Navn på tilskuddsordning
Beløp
Navn på tilskuddsordning
Beløp

Last opp oversikt nederst i skjemaet ved flere enn tre tilskudd.

Har hele eller deler av disse tilskuddsmidlene gått til utgifter i forbindelse med opprydding av marint avfall?
Hvis ja, oppgi beløp som har gått til opprydding av marint avfall
Hvis ja, begrunn hvorfor det søkes om refusjon
0 /
Er søkeren registrert i Merverdiavgiftsregisteret?
Er søkeren registrert i Frivillighetsregisteret?
3. Opplysninger om gjennomførte ryddeaksjoner
Antall aksjoner som inngår i søknaden
Samlet innrapportert vekt (oppgis i kilo)
Samlet innrapportert avstand strand/kystsone ryddet (oppgis i meter)

Fyll ut informasjon om aksjonen under, eller last opp egen oversikt nederst i skjemaet hvis det søkes om refusjon for flere aksjoner. NB! Husk å få med alle detaljer om hver enkelt aksjon i oversikten.

Innsamlingssted
Hvilken dato var aksjonen?
Aksjonskode i Hold Norge Rents ryddeportal

Aksjonskoden finnes i e-posten som ble sendt ut ved registrering av aksjon. Aksjonskoden består av fire tegn, f.eks. Mp3L.

Søkes det refusjon for transportutgifter? *

Hvis ja, svar på spørsmålene om transport.

Hvis nei, gå til post 4.

Hvordan ble avfallet transportert fra oppsamling til behandling? (flere kryss er mulig)
Beskriv transportmåte (ved renovasjonsbil, oppgi navn på firma)
0 /
Ble avfallet levert til avfallsmottak?
Hvis ja, oppgi navn på avfallsmottak
4. Utgifter som søkes refundert
Avfallsbehandling (oppgi samlet beløp)
Transport (oppgi samlet beløp)
Total søknadssum
Last opp kvitteringer og fakturaer nederst i skjemaet
Søkes det kilometergodtgjørelse for bruk av privat bil/båt?
Hvis ja, oppgi antall kilometer
Søkes det refusjon av bompenger?
Hvis ja, oppgi beløp her, og legg ved dokumentasjon nederst i skjemaet
Søkes det refusjon for merverdiavgift?
Hvis ja, begrunn
0 /
5. Vedlagt dokumentasjon
Sett kryss for de type(r) dokumentasjon som vedlegges søknaden:
Beskriv
0 /
Antall vedlegg
Kommentar til refusjonsordningen og søknadsskjema (ikke obligatorisk)
0 /
Last opp filer
Legg ved dokumentasjon
Ditt navn (fornavn, etternavn)
Previous
Next

Veiledning til søknadsskjemaet finner du her

Kriterier

Nærmere om de enkelte poster i søknadsskjemaet

1. Hold Norge Rents ryddeportal
Ryddeaksjonen(e) som inngår i søknaden og antall kilo/tonn innsamlet avfall, må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal før 15. november 2017: Ryddeportalen

2. Opplysninger om søkeren
Hvem søker, kontaktinformasjon og type virksomhet oppgis, samt kontonummer for utbetaling av refusjon. Organisasjonsnummer skal føres opp dersom søker innehar dette. Kryss av for hvorvidt søkeren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller eventuelt i Frivillighetsregisteret. Aktører som har mottatt tilskudd fra andre instanser, bes oppgi opplysninger om dette her.

3. Opplysninger om gjennomførte ryddeaksjoner
Aktører som søker refusjon knyttet til mer enn én ryddeaksjon, bes legge ved egen oversikt etter malen under punkt 3.

Aksjonskode fra Hold Norge Rents ryddeportal må oppgis for hver enkelt aksjon av hensyn til sporbarhet i databasen. Kryss av for hvilke transportløsninger som har vært benyttet. Oppgi navn på mottak dersom avfallet ble levert til mottak.

4.  Utgifter som søkes refundert
Oppgi samlede faktiske utgifter til transport og innlevering ekskludert merverdiavgift. Oppgi transportmiddel og antall kilometer dersom det søkes om kilometergodtgjørelse. Kryss av dersom det søkes refusjon for merverdiavgift og oppgi beløp som ønskes refundert. Dette skal være dokumenterbart og samsvare med faktisk betalt merverdiavgift.

5. Vedlagt dokumentasjon
Her lastes alle vedlegg opp. Kryss av for hvilke vedlegg som er lagt ved søknaden.

Søknad og henvendelser sendes: refusjon@holdnorgerent.no

miljødirektoratet.no                      holdnorgerent.no

Lagre

Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord