Kilder til forsøpling

Kommuner som ønsker å bekjempe forsøpling, trenger kunnskap om årsakene til forsøpling i egen kommune. Arbeidet med å finne årsakene starter med å identifisere kildene.

Effektiv og målrettet arbeid mot forsøpling starter med innhenting av kunnskap om forsøpling i egen kommune.

Gjennom systematisk kartlegging og overvåking av forsøplingen langs veier, på gater og torg, i parker, langs gangveier og stier, ved vassdrag og innsjøer og på strender, øyer, holmer og havbunnen kan kommunen samle inn data om forsøplingen over tid og få på plass troverdig statistikk om forsøplingssituasjonen i egen kommune.

Målet er å identifisere kildene. Når kildene er identifisert, kan arbeidet med å finne årsakene til forsøplingen begynne. Hvilke løsninger som vil fungere, og hvilke tiltak som skal settes inn, avhenger 100 % av årsakene til forsøplingen.

Kilder til forsøpling i Norge

Kunnskapen om kilder og årsaker til forsøpling i Norge er dessverre begrenset, men Hold Norge Rent har samlet inn betydelige mengder data gjennom folkeforskning og har Norges største og eneste nasjonale samling med data om forsøpling.

Dataen er samlet inn gjennom Ryddeportalen, og det er på bakgrunn av denne dataen at Hold Norge Rent har identifisert hovedkildene til forsøpling i Norge. Våre konklusjoner støttes blant annet av OSPAR-kartleggingene og referansestrandkartleggingene i Nordisk strandryddedag-samarbeidet.

Ryddeportalen inneholder også en del data om forsøpling langs vassdrag og innsjøer, men foreløpig har Hold Norge Rent dessverre svært begrenset med data om landforsøpling.

Hovedkildene til marint avfall innsamlet av frivillige i 2017. Kilde: Strandrydderapporten 2017

Hovedkildene til forsøpling kartlagt av Hold Norge Rent langs vassdrag og innsjøer i 2017. Kilde: Strandrydderapporten 2017

Kommuner som ønsker informasjon om hvilke av disse kildene som gjelder i egen kommune kan hente ut data fra Hold Norge Rent, men Hold Norge Rent har ikke data på alle kommuner, og folkeforskningen bør uansett suppleres med egne målinger.

Forebygging av avfall på avveie er avhengig av mer detaljert kunnskap om innholdet i forsøplingen fra hver av hovedkildene. Når kommunen har brutt hovedkildene ned på funn-nivå, kan arbeidet med å identifisere årsakene til at avfallet kommer på avveie begynne. Se avsnittet om årsaker under.

Topp 10 funn samlet inn av frivillige langs norske strender i 2017. Dette utgjør 74 % av funnene totalt. Kilde: Strandryddrapporten 2017

Topp 10 funn langs vassdrag og innsjøer kartlagt av Hold Norge Rent i 2017. Kilde: Strandrydderapporten 2017

Topp 10 funn samlet inn av frivillige dykkere under vann i 2017. Kilde: Strandrydderapporten 2017

Verktøy for kartlegging

Ryddeportalen er Norges viktigste verktøy for innsamling av data om forsøpling, og dataen fra portalen kan benyttes som utgangspunkt for arbeidet med å identifisere kilder til forsøpling i svært mange norske kommuner.

Kommuner kan begynne arbeidet mot forsøpling med utgangspunkt i data fra Ryddeportalen, men Hold Norge Rent anbefaler norske kommuner å supplere denne dataen med egne målinger og kartlegginger, samt ved innføring av overvåking av egen forsøplingssituasjon. Dette gir best resultater over tid.

I samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Kristiansand kommune har Hold Norge Rent utviklet et verktøy for kartlegging av forsøpling i norske kommuner. Verktøyet er fortsatt på pilotstadiet, og vi oppfordrer kommuner som ønsker å ta i bruk dette verktøyet til ta kontakt med oss på post@holdnorgerent.no for mer informasjon.

Hold Norge Rent har også utviklet en rekke andre verktøy som kommuner kan benytte i arbeidet mot forsøpling.

Kommuner som ønsker å mobilisere frivillige i arbeidet mot forsøpling kan ta i bruk en av Hold Norge Rents skreddersydde protokoller for kartlegging av forsøpling. Disse er basert på internasjonalt anerkjente metoder som benyttes over hele verden.

Vi har kartleggingsprotokoller for strandsonen og for vassdrag og innsjøer. I tillegg har vi utviklet en felles nordisk protokoll som kan benyttes i prosjekter der det er ønskelig å sammenlikne data på et nordisk nivå.

Adopter en strand er et landsomfattende program som er skreddersydd aktører som ønsker å ta ansvar for et område i lokalmiljøet gjennom regelmessig rydding og kartlegging av avfallet som samles inn. Dette kan være et meget godt utgangspunkt for innsamling av data i norske kommuner. Adopsjonsgruppene velger selv nivået på kartleggingen, og hvis kommunen skal ha nytte av dataen anbefales nivå 2 eller 3.

Årsaker til forsøpling

Hovedmål med å finne kildene til avfall på avveie er å skape grunnlaget for å finne årsakene til forsøpling.

Når kommunen har kartlagt kildene til forsøpling i egen kommune og innhentet detaljkunnskap på funn-nivå, kan arbeidet med å identifisere årsakene begynne. Dette arbeidet gjennomføres i dialog og samarbeid med kildene.

Årsakene til forsøpling kan være svært sammensatt, og listen over årsaker er utømmelig. Her følger en oversikt over de mest vanlige årsakene:

  1. Vaner, latskap, sløvhet, dårlige holdninger og uvitenhet
  2. Manglende eller mangelfulle rutiner, systemer og/eller mottak for håndtering av avfall
  3. Økonomi
  4. Tradisjoner og kultur
  5. Arbeidsrutiner
  6. Ulykker som fører til tap av materiell, redskaper og utstyr
  7. Ulovlig dumping
  8. Dumpingtillatelser
  9. Mangelfulle eller manglende oppfølging av konvensjoner, direktiv, avtaler, lov- og regelverk
  10. Storm, uvær, flom m.m.

I arbeidet mot forsøpling er det også viktig å skille mellom historisk avfall og avfallets opprinnelse. Det er ikke hensiktsmessig å sette inn tiltak mot avfall som ikke lenger kommer på avveie, og kilder i andre land kan i utgangspunktet ikke håndteres på kommunalt nivå. Men kunnskapen om utenlandske kilder er svært viktig, og denne kan danne grunnlaget for løsninger og tiltak på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Hold Norge Rent anbefaler alle kommuner som ønsker å forebygge forsøpling til å engasjere kildene i arbeidet. Kommunens strategi og handlingsplan mot forsøpling bør utarbeides sammen med kildene og andre relevante aktører i kommunen.

Lykke til!

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord