Inspirasjon

Hent inspirasjon fra andre kommuner!

Her følger en oversikt over konkrete eksempler på arbeid mot forsøpling i norske kommuner.

NB! Hvis du kjenner til kommuner som mangler på denne listen, hører vi gjerne fra deg.

Oslo kommune
Oslo kommune har som ambisjon å fase ut bruk av unødvendig engangsplast i løpet av 2019 – som første by i verden. De har ansatt en egen plastkoordinator for å nå målet.
Oslo kommune har også en egen støtteordning for tiltak som skal bidra til å redusere plast- og marin forsøpling.
Rusken er et kommunalt tiltak i Oslo som har som mål å holde byen ren og fri for avfall og skape gode holdninger til miljøet. Flere ulike kampanjer, prosjekter og aktiviteter ledes av Rusken, blant annet Ruskenpatruljen og Rusken-aksjonene.

Ålesund kommune
Nye Ålesund kommune vedtok i 2018 en nullvisjon for utslipp av plast i havet, og samarbeider med akademia, organisasjoner og næringsliv i regionen om målet. 

Narvik kommune
Narvik kommune lanserte i 2015 en kommunedelplan (2015–2026) om klima, energi og miljø. I denne framgår det blant annet at kommunen skal ha nulltoleranse for forsøpling.

Tromsø kommune
Tromsø kommune lanserte i 2018 visjonen «Plastfri by». Gjennom god avfallshåndtering og holdningsendrende arbeid skal de redusere plastbruken i kommunen.

Asker kommune
Asker kommune jobber med å redusere forsøpling på ulike måter,  blant annet gjennom egne «Rusken-aksjoner».

Bodø kommune
Bodø kommune har på sine hjemmesider en egen fane om forsøpling. De har blant annet satt opp 30 hundeposestasjoner med poser i nedbrytbart materiale, og kartlegger også avfall som dumpes ulovlig.

Rindal kommune
Rindal kommune har utarbeidet en plan for å redusere ulovlig lagring og brenning av avfall.

Bergen kommune
Bergen kommune lanserte i 2018 en tiltaksplan for å unngå plast- og marin forsøpling.

Kristiansand kommune
Kristiansand kommune vedtok i 2018 en handlingsplan mot marin forsøpling. I dette dokumentet er det beskrevet hvilke tiltak som kommunen gjør i dag, og hvilke tiltak som kommunen ønsker å gjennomføre i framtiden. Kristiansand kommune har også en egen tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling, som ble lansert i 2017. Ordningen skal bidra å forebygge og rydde opp forsøpling i Kristiansand kommune.

Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune lanserte i 2018 en handlingsplan mot plast for perioden 2018–2022: «Tiltak for reduksjon av kommunens plastforbruk og tilførsel av plast og mikroplast til marine miljøer».

Nesodden kommune
Nesodden kommune publiserte i 2018 en egen fane, «Plastforsøpling og marin forsøpling av plast». Her gir kommunen informasjon om ulike typer plast, hvor plasten befinner seg, samt kommer med forslag til hva den enkelte kan gjøre av konkrete plasttiltak.

Nord-Odal kommune
Nord-Odal kommune publiserte i 2015 en egen fane, «Forurensning og forsøpling». Her viser kommunen til forurensingslovens § 2 og § 28, som sier at enhver plikter å unngå forsøpling, og at kommunene kan pålegge den som forsøpler å rydde opp i avfall eller betale for opprydningen med hjemmel i § 37.

Vågsøy kommune
Vågsøy kommune kommer med forslag til konkrete tiltak virksomheter kan sette i verk for å hindre plastforsøpling. Tiltakene er basert på Miljødirektoratets faktaark.

Sortland kommune
Sortland kommune skal, i samarbeid med Reno-Vest IKS og de øvrige kommunene i Vesterålen, bevilge penger til transport til å rydde bunn, strender og fjærområder, samt fjerne herreløse fritidsbåter i Vesterålen. Midlene har de fått bevilget fra Miljødirektoratet.

Eidsberg kommune
Eidsberg kommune tilbyr gratis levering av avfall for frivillige som har ryddet opp i nærområdet.

Levanger kommune
Levanger kommune publiserte i 2012 prosjektrapporten «Levanger – Ren til Tusen. Tiltak mot forurensning og forsøpling i Levanger sentrum 2010-2011». Prosjektets mål var å gjennomføre tiltak mot forurensing og forsøpling for å bedre bomiljøet for lokalbefolkningen og besøkende i Levanger sentrum.

Frøya kommune
Frøya kommune gir informasjon om kildene til marin forsøpling og skadeomfanget. Kommunen kommer også med konkrete forslag til tiltak den enkelte kan gjøre for å hindre plastforsøpling. Tiltakene er basert på Miljødirektoratets faktaark.

Ski kommune
Ski kommune har et eget skjema der man kan melde ifra om forsøpling. Det er også mulig å melde ifra på telefon, post eller e-post, og man kan være anonym hvis man ønsker det.

Smøla kommune
Smøla kommune har på sine hjemmesider en egen fane, “Marin forsøpling og mikroplast”, hvor man finner linker til konkrete tiltak, tilskuddsordninger og informasjon om marin forsøpling.

Grimstad kommune
Grimstad kommune gir tilskudd til lag og foreninger som ønsker å rydde strender og sjønære arealer. De har også en egen meldingstjeneste, «SiFra Grimstad», hvor man blant annet kan melde ifra om forsøpling.

Arendal kommune
Arendal kommune har en egen meldingstjeneste, “SiFra”, der man kan melde ifra om forsøpling.

Austevoll kommune
Austevoll kommune vedtok i 2015 at de skal redusere bruken av plast. Kommunen har videre satt seg et langsiktig mål om å bli plastfri innen 2050.

Beiarn kommune
Beiarn kommune arrangerer metallkampanjer på vårparten der man kan levere inn gamle biler, anleggsmaskiner, med mer.

Drammen kommune
Drammen kommune arrangerer “Hagedagene” i regi av parkavdelingen. Under hagedagene får du blant informasjon om hvorfor det er viktig å gjenvinne hageavfall. Alle som leverer hageavfallet i kampanjeperioden, kan også være med i trekningen av et gavekort på 1000 kr til et hagesenter.

Eide kommune
Eide kommune ønsker tips om forsøpling, og vil at folk som ser søppel i naturen, melder ifra på e-post eller telefon.

Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune har under “plikter og ansvar for renovasjon” en oversikt over lovverk, informasjon om ulike avfallsordninger, samt ulike guider til hvordan man skal behandle avfallet.

Elverum kommune
Elverum kommune innførte fra 1. juli 2018 et forbud mot å selge heliumballonger på kommunal grunn i Elverum. Forbudet omfatter blant annet kommunes skoler, parker og uteanlegg.

Fjell kommune
Fjell kommune kommer med forslag til flere ulike aktører man kan samarbeide med hvis man ønsker å rydde søppel.

Hamar kommune
Hamar kommune lanserte i 2015 en kommuneplan for miljø og klima, som inkluderer mål om å kartlegge forsøplingen i kommunen, samt konkrete mål og tiltak for å hindre økt forsøpling.

Hvaler kommune
Hvaler kommune har i sin driftsplan fra 2018 lansert et nytt tiltak for å sikre at de sjøbaserte friluftsområdene skal fremstå som tiltalende og bruksvennlige.

Kragerø kommune
Kragerø kommune satte i 2018 ut en PortBin, som er en avfallsinnsamler for marin forsøpling.

Lillesand kommune
Lillesand kommune inngikk i 2018 et medlemskap i KIMO – Kommunens internasjonale miljøorganisasjon, som arbeider med å bevare, beskytte og forbedre havmiljøet. Kommunen har også utarbeidet fettvett- og dovettregler.

Melhus kommune
Melhus kommune arrangerte i 2015 en uteskoledag som så på avfall i naturen og forskjellen på ulike typer avfall. Uteskoledagen var et samarbeid med prosjektet «Klima, miljø og livsstil».

Moss kommune
Moss kommune har kjøpt en rensemaskin som skal fange opp gummigranulat som havner på utsiden av kunstgressbanen. Kommunen planlegger også å anlegge oppsamlingsplasser langs banen, slik at gummigranultaten som følger med snøen, ikke spres utover plassene ved snømåking. De har også en rensemaskin for strandopprydding.

Flakstad kommune
Flakstad kommune er med i prosjektet Clean Up Lofoten sammen med flere andre kommuner og LAS. Prosjektet har blant annet hatt kampanjer med strandrydding og jerninnsamling i hele kommunen.

Samarbeid mellom flere kommuner
Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune har som mål å gjøre Fjellregionen avfallsfri. Samarbeidet inkluderer et del mål om å ha en region uten forsøpling i vassdrag og inn- og utmark.

Kvam Herad, Askøy, Fusa, Os, Osterøy, Samnager, Sund og Vaksdal kommune har et interkommunalt samarbeid for tilsyn med forsøpling. Det administrative ansvaret er delegert til BIR.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord