Inspirasjon

Hent inspirasjon fra andre kommuner!

NB! Hvis du kjenner til kommuner som mangler på denne listen, hører vi gjerne fra deg.

Foto: Bo Eide

Oslo kommune

Oslo kommune har som ambisjon å fase ut bruk av unødvendig engangsplast i løpet av 2019 – som første by i verden. De har ansatt en egen plastkoordinator for å nå målet.

Oslo kommune har også en egen støtteordning for tiltak som skal bidra til å redusere plast- og marin forsøpling. Oslo er i tillegg europeisk miljøhovedstad i 2019, og har en rekke arrangement og tiltak i forbindelse med dette.

Rusken er et kommunalt tiltak i Oslo som har som mål å holde byen ren og fri for avfall og skape gode holdninger til miljøet. Flere ulike kampanjer, prosjekter og aktiviteter ledes av Rusken, blant annet Ruskenpatruljen og Rusken-aksjonene.

Ålesund kommune

Nye Ålesund kommune vedtok i 2018 en nullvisjon for utslipp av plast i havet, og samarbeider med akademia, organisasjoner og næringsliv i regionen om målet.

Narvik kommune

Narvik kommune lanserte i 2015 en kommunedelplan (2015–2026) om klima, energi og miljø. I denne framgår det blant annet at kommunen skal ha nulltoleranse for forsøpling.

Tromsø kommune

Tromsø kommune lanserte i 2018 visjonen «Plastfri by». Gjennom god avfallshåndtering og holdningsendrende arbeid skal de redusere plastbruken i kommunen.

Asker kommune

Asker kommune lanserte i 2018 en kommunedelplan for klima, energi og miljø for 2018–2030. De har som mål å framstå som en kommune uten forsøpling, og å være en foregangskommune i arbeidet mot mikroplast i naturen. De gjennomfører en rekke tiltak for å nå målene, blant annet gjennom ulike ryddeaksjoner. I tillegg skal de blant annet innføre forbud mot heliumballonger og engangsgriller, og slutte å bruke unødvendig engangsplast i kommunale bygg. De skal også redusere utslipp av mikroplast fra blant annet veier og fotballbaner på ulike måter.

Nittedal kommune

Hver vår inviterer Nittedal kommune velforeninger, huseierlag, skoler og barnehager til å rydde sin del av kommunens felles utearealer – som grøfter, gangveier og lekeplasser. Kommunen og ROAF stiller med gratis sekker og kjører bort det innsamlede avfallet.

Nittedal kommune har også en miljøpatrulje som plukker søppel på kommunens badeplasser og naturområder, og som man kan melde fra til om forsøpling. Det er arbeidstreningsbedriften Gnisten som leverer tjenesten.

Bodø kommune

Bodø kommune har på sine hjemmesider en egen fane om forsøpling. De har blant annet satt opp 30 hundeposestasjoner med poser i nedbrytbart materiale, og kartlegger også avfall som dumpes ulovlig.

Rindal kommune

Rindal kommune har utarbeidet en plan for å redusere ulovlig lagring og brenning av avfall.

Bergen kommune

Bergen kommune lanserte i 2018 en tiltaksplan for å unngå plast- og marin forsøpling. Kommunen samarbeider med flere aktører for å bekjempe forsøpling – blant annet med Uni Research for å analysere hvordan mikroplasten spres.

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune vedtok i 2018 en handlingsplan mot marin forsøpling. Kristiansand kommune har blant annet en egen tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling, som ble lansert i 2017. Ordningen skal bidra å forebygge og rydde opp forsøpling i Kristiansand kommune. Andre tiltak er dovettkampanjer, utplassering av søppelbøtter til bruk i sjø (PortBin) og ulike metoder for å redusere tap av gummigranulat.

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune lanserte i 2018 en omfattende handlingsplan mot plast for perioden 2018–2022.

Hareid kommune

Hareid kommune bruker mye ressurser på å arbeide mot forsøpling – blant annet gjennom opprydding og kartlegging av villfyllinger.

Nesodden kommune

Nesodden kommune publiserte i 2018 en egen fane, «Plastforsøpling og marin forsøpling av plast». Her gir kommunen informasjon om ulike typer plast, hvor plasten befinner seg, samt kommer med forslag til hva den enkelte kan gjøre av konkrete plasttiltak.

Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune publiserte i 2015 en egen fane, «Forurensning og forsøpling». Her viser kommunen til forurensingslovens § 2 og § 28, som sier at enhver plikter å unngå forsøpling, og at kommunene kan pålegge den som forsøpler å rydde opp i avfall eller betale for opprydningen med hjemmel i § 37.

Ringerike kommune

Ringerike kommune har en egen fane om forsøpling og forurensning, hvor de blant annet oppfordrer til å melde fra om ulovlig dumping, og å bli med på ryddedugnader. De har også satt opp hundeposestasjoner.

Vågsøy kommune

Vågsøy kommune kommer med forslag til konkrete tiltak virksomheter kan sette i verk for å hindre plastforsøpling. Tiltakene er basert på Miljødirektoratets faktaark.

Sortland kommune

Sortland kommune skal, i samarbeid med Reno-Vest IKS og de øvrige kommunene i Vesterålen, bevilge penger til transport til å rydde bunn, strender og fjærområder, samt fjerne herreløse fritidsbåter i Vesterålen. Midlene har de fått bevilget fra Miljødirektoratet.

Eidsberg kommune

Eidsberg kommune tilbyr gratis levering av avfall for frivillige som har ryddet opp i nærområdet.

Levanger kommune

Levanger kommune publiserte i 2012 prosjektrapporten «Levanger – Ren til Tusen. Tiltak mot forurensning og forsøpling i Levanger sentrum 2010-2011». Prosjektets mål var å gjennomføre tiltak mot forurensing og forsøpling for å bedre bomiljøet for lokalbefolkningen og besøkende i Levanger sentrum.

Frøya kommune

Frøya kommune gir informasjon om kildene til marin forsøpling og skadeomfanget. Kommunen kommer også med konkrete forslag til tiltak den enkelte kan gjøre for å hindre plastforsøpling. Tiltakene er basert på Miljødirektoratets faktaark.

Ski kommune

Ski kommune har et eget skjema der man kan melde ifra om forsøpling. Det er også mulig å melde ifra på telefon, post eller e-post, og man kan være anonym hvis man ønsker det.

Smøla kommune

Smøla kommune har på sine hjemmesider en egen fane, «Marin forsøpling og mikroplast», hvor man finner linker til konkrete tiltak, tilskuddsordninger og informasjon om marin forsøpling.

Grimstad kommune

Grimstad kommune gir tilskudd til lag og foreninger som ønsker å rydde strender og sjønære arealer. De har også en egen meldingstjeneste, «SiFra Grimstad», hvor man blant annet kan melde ifra om forsøpling.

Arendal kommune

Arendal kommune har en egen meldingstjeneste, «SiFra», der man kan melde ifra om forsøpling.

Austevoll kommune

Austevoll kommune vedtok i 2015 at de skal redusere bruken av plast. Kommunen har videre satt seg et langsiktig mål om å bli plastfri innen 2050.

Beiarn kommune

Beiarn kommune arrangerer metallkampanjer på vårparten der man kan levere inn gamle biler, anleggsmaskiner, med mer.

Drammen kommune

Drammen kommune arrangerer «Hagedagene» i regi av parkavdelingen. Under hagedagene får du blant annet informasjon om hvorfor det er viktig å gjenvinne hageavfall. Alle som leverer hageavfallet i kampanjeperioden, kan også være med i trekningen av et gavekort på 1000 kr til et hagesenter.

Eide kommune

Eide kommune ønsker tips om forsøpling, og vil at folk som ser søppel i naturen, melder ifra på e-post eller telefon.

Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune har under «plikter og ansvar for renovasjon» en oversikt over lovverk, informasjon om ulike avfallsordninger, samt ulike guider til hvordan man skal behandle avfallet.

Elverum kommune

Elverum kommune innførte fra 1. juli 2018 et forbud mot å selge heliumballonger på kommunal grunn i Elverum. Forbudet omfatter blant annet kommunes skoler, parker og uteanlegg.

Fjell kommune

Fjell kommune kommer med forslag til flere ulike aktører man kan samarbeide med hvis man ønsker å rydde søppel.

Hamar kommune

Hamar kommune lanserte i 2015 en kommuneplan for miljø og klima, som inkluderer mål om å kartlegge forsøplingen i kommunen, samt konkrete mål og tiltak for å hindre økt forsøpling.

Hvaler kommune

Hvaler kommune har i sin driftsplan fra 2018 lansert et nytt tiltak for å sikre at de sjøbaserte friluftsområdene skal fremstå som tiltalende og bruksvennlige.

Kragerø kommune

Kragerø kommune satte i 2018 ut en PortBin, som er en avfallsinnsamler for marin forsøpling.

Lillesand kommune

Lillesand kommune inngikk i 2018 et medlemskap i KIMO – Kommunens internasjonale miljøorganisasjon, som arbeider med å bevare, beskytte og forbedre havmiljøet. Kommunen har også utarbeidet fettvett- og dovettregler.

Melhus kommune

Melhus kommune arrangerte i 2015 en uteskoledag som så på avfall i naturen og forskjellen på ulike typer avfall. Uteskoledagen var et samarbeid med prosjektet «Klima, miljø og livsstil».

Moss kommune

Moss kommune har kjøpt en rensemaskin som skal fange opp gummigranulat som havner på utsiden av kunstgressbanen. Kommunen planlegger også å anlegge oppsamlingsplasser langs banen, slik at gummigranultaten som følger med snøen, ikke spres utover plassene ved snømåking. De har også en rensemaskin for strandopprydding.

Flakstad kommune

Flakstad kommune er med i prosjektet Clean Up Lofoten sammen med flere andre kommuner og LAS. Prosjektet har blant annet hatt kampanjer med strandrydding og jerninnsamling i hele kommunen.

Samarbeid mellom flere kommuner

Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune har som mål å gjøre Fjellregionen avfallsfri. Samarbeidet inkluderer et delmål om å ha en region uten forsøpling i vassdrag og inn- og utmark.

Kvam Herad, Askøy, Fusa, Os, Osterøy, Samnager, Sund og Vaksdal kommune har et interkommunalt samarbeid for tilsyn med forsøpling. Det administrative ansvaret er delegert til BIR.

Inspirasjon fra utlandet

Swanage, England

Swanage er blant byene i England som har gjennomført en rekke tiltak for å gjøre byen mer ryddig og ren – gjennom initiativet Litter Free Coast and Sea. De har kjørt kampanjer rettet mot både bedrifter, befolkning og besøkende, både for å gjøre badevannskvaliteten bedre og redusere bruken av engangsplast. Nylig lanserte de samarbeidsprosjektet «Sustainable Swanage», som skal forsterke innsatsen mot engangsplast.

Leeds, England 

I Leeds har flere bedrifter og organisasjoner, med støtte fra byrådet, innledet et samarbeidsprosjekt for å øke resirkuleringen av avfallet i byrommet. En rekke innovative avfallsbøtter er blitt satt ut for å motivere til å sortere blant annet kaffebeger, flasker og bokser. I tillegg er det kjørt kampanjer for å bevisstgjøre innbyggerne, både gjennom plakater på gata og sosiale medier. Les om erfaringene her.

Uppsala kommune, Sverige

Uppsala kommune har tatt initiativ til et samarbeid mellom lokale virksomheter fra ulike sektorer og bransjer for å finne løsninger på klimautfordringene. Resultatet er Klimatprotokollet. De har blant annet kartlagt plastbruken i samarbeidsvirksomhetene, for å finne fram til løsninger som skal minske plastens klimapåvirkning.

 

 • Visste dU at …

  … i Florida risikerer du bot på opptil 500 dollar for forsøpling?

  … på strendene i San Diego kan du få hele 3000 dollar i bot dersom du forsøpler?

   

  Oppfordre innbyggerne til å bruke Ryddeportalen – og bruk den selv aktivt! Når frivillige registrerer sine ryddeaksjoner og funn i portalen, får kommunen verdifull data om forsøplingssituasjonen.

  Gjennom Ryddeportalen kan dere også gi informasjon om hentepunkter for gratis ryddeutstyr og plassering av miljøstasjoner.

  Registrering av aksjoner i Ryddeportalen er i tillegg en forutsetning for å kunne søke Refusjonsordningen for utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av eierløst marint avfall.

   

  FNs bærekraftsmål

  En god måte for en kommune å tilnærme seg miljøspørsmål på, er å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

  Disse målene er relevante for kommuner:

  Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

  Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

  Mål 13: Stoppe klimaendringene

  Mål 14: Livet under vann

  Mål 15: Liv på land

  Sjekk også ut Good life goals, som viser hva hver enkelt kan gjøre for å nå bærekraftsmålene.

  Det finnes internasjonale standarder for bærekraftige lokalsamfunn. Disse kan være nyttige å bruke i bærekraftsarbeidet.

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord