Adopter en strand

Adopter en strand er et nytt tiltak mot marin forsøpling som skal bidra til regelmessig og kontinuerlig rydding av et omfattende antall norske strender, øyer og områder langs vassdrag og innsjøer.

Foto: Malin Jacob

Hvorfor adoptere en strand?

Ideen om å adoptere strender kommer opprinnelig fra Australia og er svært utbredt i USA, Canada og Storbritannia. I Norge har vi en stor og vakker kystlinje med et rikt dyre-, plante- og fugleliv som trues av marin forsøpling blant annet fordi det påfører sjøpattedyr, fugl, fisk, plankton m.m. skader, lidelse og død. Hvert år havner anslagsvis 8 millioner tonn plast i verdenshavene, og ifølge World Economic Forum vil det innen 2050 være mer plastsøppel i verdenshavene enn fisk om vi ikke gjør noe med problemet.

Forebyggende arbeid over tid er derfor viktig for å takle problemene ved marin forsøpling. Det er behov for mer kunnskap om marin forsøpling i Norge blant annet for å identifisere, kartlegge, ansvarliggjøre og stoppe kildene til det marine avfallet. I tillegg må det jobbes med holdnings- og atferdsendring hos privatpersoner, i næringslivet og offentlig sektor. Målet med Adopter en strand er derfor å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydning herreløst avfall i norsk natur.

Bli med å rydde Norge!
Vårt mål er å etablere 100 adopsjonsgrupper i hele Norge. Tiltaket har fått navnet «Adopter en strand», men vi oppfordrer også innlandskommuner så vel som kystkommuner til å delta fordi det finnes mange områder langs vassdrag, innsjøer og stier o.l. med behov for opprydning.

Hver adopsjonsgruppe skal rydde et fast område minimum tre ganger per år, og adopsjonsgruppene kan søke Hold Norge Rent om inntil 10.000 kr i etableringstilskudd. Hold Norge Rent vil utstyre adopsjonsgruppene med en startpakke bestående av ryddeutstyr som hansker, avfallssekker, poser m.m. Hver adopsjonsgruppe vil også få en egen side i Ryddeportalen.

NB! Inntil dette er klart bes adopsjonsgruppene etablere en ordinær bruker i Ryddeportalen og registrere ryddeaksjoner via denne brukeren.

Foto: Lise Keilty Gulbransen

Hvordan komme i gang med Adopter en strand?

Følg vår veileder trinn-for-trinn for å komme i gang!

Trinn 1: Etabler en adopsjonsgruppe og velg området som skal adopteres
Alle kan starte en adopsjonsgruppe. Vi oppfordrer lokale lag og foreninger, frivillige organisasjoner, nabolag, miljøbevegelsen, friluftslivet, politiske partier, bedrifter, trossamfunn, universiteter og høgskoler, institusjoner m.fl. til å bli med på denne ordningen.

Når gruppen er etablert, må området som skal adopteres velges ut. Grunneiere må identifiseres, spørres og informeres om planene. Deretter identifiseres avfallsselskapet som er ansvarlig for husholdningsavfall i området.

Inviter grunneier, kommunen og avfallsselskapet til et samarbeid: Grunneier legger til rette, dere rydder, avfallsselskapet henter/tar imot og behandler avfallet, og kommunen betaler for avfallshåndteringen.

Trinn 2: Velg nivå og metode
Det finnes tre ulike adopsjonsnivåer. Velg det nivået som passer din adopsjonsgruppe best. Hvert av nivåene har en egen ryddemetode og eget ryddeskjema.

NB! Les mer om de ulike rydde nivåene nederst på denne siden.

Trinn 3: Inngå avtaler med Hold Norge Rent, grunneier og kommunen
Når det lokale samarbeidet er etablert og dere har valgt nivå, er det klart for å inngå avtaler med Hold Norge Rent, grunneier og kommunen.

Trinn 4: Ryddingen kan begynne!
Etabler en bruker og registrer en ryddeaksjon i Ryddeportalen.

Det skal ryddes minimum 3 ganger per år. Tidspunkt for ryddeaksjonene vil variere fra sted til sted og er avhengig av blant annet klima, men alle adopsjonsgruppene oppfordres til å delta på Strandryddedagen i mai og Hold høsten ren i september.

Etter endt ryddeaksjon skal alle funn registreres i Ryddeportalen. Dette er viktig for arbeidet med kartlegging av forsøpling i Norge.

Tips! Velg gjerne en leder til adopsjonsgruppen som kan fungere som kontaktperson.

Nivå og ryddemetode 

Hvilket nivå en adopsjonsgruppe velger avhenger av hvilken ryddemetode gruppen ønsker å benytte. Jo høyere nivå gruppen velger, jo mer informasjon og kunnskap får både kommunen og Hold Norge Rent om avfallet og om mulige kilder og årsaker til forsøplingen.

Nivå 1: Hold Norge Rents TOPP 12

Hvordan fungerer metoden: TOPP 12 er den letteste metoden og er basert på de 12 vanligste funnene i Norge. Her ryddes og veies alt avfallet, men kun de 12 vanligste funnene telles og registres.

Hvem passer dette nivået for: Barnehager, skoleklasser o.l.

Ryddeskjema: KOMMER

Nivå 2: Hold Norge Rent-metoden

Hvordan fungerer metoden: Denne metoden bygger på metoden til Ocean Conservancy og er den mest brukte metoden i Norge. Her ryddes, grovtelles, registreres og veies alt avfallet.

NB! Enkelte steder i Norge brukes lokale variasjoner av denne metoden. I Lofoten brukes Clean Up Lofotens skjema og i Vesterålen brukes RENO-Vests skjema.

Hvem passer dette nivået for: Lokale lag og foreninger, frivillige organisasjoner, vel/sameie/borettslag/nabolag, trossamfunn, arbeidsplasser, institusjoner som f. eks. omsorgsboliger og asylmottak m.fl.

Ryddeskjema: Hold Norge Rent-metoden

Nivå 3: Nordisk metode

Hvordan fungerer metoden: Denne metoden er utviklet i samarbeid med de andre nordiske landene og blir blant annet benyttet av de nordiske landene i forbindelse med Nordisk strandryddedag. Her ryddes, grovtelles, registreres og veies alt avfallet, men avfallet innenfor et avgrenset område fintelles og registreres i henhold til gitte retningslinjer og kategorier.

Hvem passer den for: Adopsjonsgrupper som ønsker å bidra til arbeidet med å kartlegge forsøplingen i egen kommune, samt til det nasjonale arbeidet mot forsøpling.

Ryddeskjema: KOMMER

 

LYKKE TIL! 

 • Ønsker du å starte en adopsjonsgruppe?

  Ordningen er åpen for alle, og vi ønsker et mangfold av samarbeidspartnere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

  Ta kontakt med prosjektkoordinator Fanny Pindsle dersom du ønsker å opprette en adopsjonsgruppe.

  E-post: fanny.pindsle@holdnorgerent.no
  Telefon: +47 92206173

  Oppstart

  Adopter en strand ble offisielt lansert 8. september under Hold høsten ren 2017.

  Ryddeveileder

  Trenger du tips og råd i forbindelse med ryddeaksjoner?

  Les: Ryddeveileder

  Sikkerhetsveileder

  Ryddeaksjoner er en hyggelig og sosial aktivitet, og for å sikre en trygg og god opplevelse, har vi utviklet denne veilederen: Sikkerhetsveileder

  Ryddeskjemaer

  Her kan du laste ned ryddeskjemaer:

  TOPP 12
  Hold Norge Rent
  Clean Up Lofoten
  RENO-Vest
  Nordisk

   

  Adopter en strand er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

 • Motta Hold Norge Rents nyhetsbrev på e-post. Vi holder deg oppdatert om vårt arbeid, viktige begivenheter og aktuelle nyheter, samt annen nyttig informasjon.

 • Følg oss på Facebook

Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord