Statsbudsjettet 2021: Hold Norge Rent etterlyser en nasjonal strategi mot forsøpling

Statsbudsjettet for 2021 inneholder flere gode virkemidler for å bekjempe forsøplingen i Norge, men vi etterlyser en helhetlig strategi mot forsøpling som kan knytte tiltakene sammen og styrke arbeidet over tid.

Plaststrategien er ikke en strategi mot forsøpling
Hold Norge Rent er glad for at Regjeringen skal legge frem en revidert plaststrategi som skal omfatte livsløpet til et plastprodukt og retningslinjer for hvordan Norge skal jobbe nasjonalt og internasjonalt. Det er også positivt at plaststrategien skal inngå i en ny strategi for sirkulær økonomi.

Men det er viktig for Hold Norge Rent å påpeke at en plaststrategi ikke kan erstatte behovet for en helhetlig nasjonal strategi mot forsøpling.

Plast utgjør utvilsomt det største forsøplingsproblemet både i Norge og globalt, men en helhelhetlig strategi mot forsøpling må adressere mer enn plast. Vi må blant annet forebygge forsøpling fra produkter som ikke er laget av plast som drikkebokser, bambusbestikk, engangsgriller, munnbind og elsparkesykler, og vi må adressere problemer som veiforsøpling, villfyllinger, ulovlig håndtering av hageavfall og ulovlig dumping av avfall fra bygg- og anleggsbransjen.

HNR minner dessuten om krav til strategi mot forsøpling gjennom EUs reviderte avfallsdirektiv som Norge også har forpliktet seg til.

For øvrig understreker Hold Norge Rent at Norges kommende strategi for sirkulær økonomi også må bygge på helhetlig innsats mot forsøpling og adressere forsøpling som barriere for en sirkulær økonomi.

Vi må rydde både marin og landbasert forsøpling
Hold Norge Rent er svært fornøyd med at Regjeringen viderefører tilskuddsordningen til opprydding av marint avfall og forebyggende arbeid. Tilskuddsordningen er et viktig tiltak mot marin forsøpling og har vært vesentlig for å heve arbeidet, sikre samarbeid mellom aktører og styrke bevisstgjøringen av Norges befolkning.

Det er likevel en stor svakhet at tilskuddsordningen kun omfatter marint avfall.

Hold Norge Rent foreslår derfor, som tidligere, at ordningen utvides til å inkludere opprydding av eierløst avfall som ikke er tilknyttet marine områder. Vi må sikre at frivillige kan levere innsamlet søppel gratis på sin gjenvinningsstasjon, også når de rydder i skogen eller langs jordet.

Hvor går skillet mellom frivillig og profesjonell opprydding?
Hold Norge Rent er enig i at oppryddingen av forsøpling i Norge må skje på en sikker og effektiv måte, men vi mener at selve effektiviseringen primært må gjelde den profesjonelle ryddingen.

Stadig økende fokus på effektivisering av frivillig rydding kan medføre unødvendige barrierer for de frivillige ildsjelene som ønsker å bidra i sitt nærområde, og på sikt kan dette svekke engasjementet.

I denne sammenhengen er det svært viktig å sikre at det nyutviklede verktøyet for frivillig opprydding, Rydde, videreutvikles for å sikre lavest mulig terskel for frivillig opprydding.

Tiltakene mot forsøpling fra fiskeri- og havbruksnæringen
Fiskeri- og havbruksnæringen forblir en av de største kildene til marin forsøpling, og tommelfingerregelen er at andelen blir større jo lenger nord man ferdes langs norskekysten.

Derfor er det gledelig at Regjeringen vurderer å innføre et varig og landsdekkende system som sikrer at fiskere og andre kan levere avfall de har tatt opp fra havet uten merkostnad.

Hold Norge Rent la frem dette som et av de ti viktigste tiltakene mot marin forsøpling i Norden i en policy brief i regi av Nordisk ministerråd tidligere i 2020.

Hold Norge Rent understreker at det også haster med å innføre en produsentansvarsordning for fiskeri- og havbruksnæringen og oppfordrer Regjeringen til å sikre at ordningen etableres i 2021.

HNR etterlyser beredskap mot forsøpling
Det er meget bra at Senter for oljevern og marint miljø tilføres midler for å etablere fasiliteter for testing av oljevernteknologi på Fiskebøl i Hadsel kommune i Vesterålen. Men for å sikre beredskap mot akutte utslipp, slik som Sea-Cargos containerutslipp av råplast i februar, trenger Norge også å utvikle kompetanse og teknologi for opprydding og forebygging av marin forsøpling.

Kommunene spiller en nøkkelrolle
Hold Norge Rent etterlyser krav til handlingsplaner mot forsøpling i alle norske kommuner på lik linje med blant annet Sverige.

Handlingsplanene bør ta utgangspunkt i kunnskap om lokale kilder og årsaker til førsøpling, og bør inkludere overvåkning for å måle om tiltakene som settes inn fungerer. Kravet om handlingsplan bør følges av midler, for eksempel en egen tilskuddsordning for kommunene til bekjempelse av forsøpling lokalt.

COVID-19 skaper store forsøplingsutfordringer globalt
Hold Norge Rent støtter Regjeringens forslag til utvidelse av bistandsprogrammet mot marin forsøpling, og vi oppfordrer Regjeringen til samtidig å styrke satsingen ytterligere for å sikre god avfallshåndtering i en krevende situasjon for mange land.

I arbeidet med blå utvikling og styrket havøkonomi ønsker Hold Norge Rent å understreke viktigheten av å se forsøpling opp mot forbruk. Vi mener derfor at bærekraftsmål 14 bør inkluderes i arbeidet med Hav for utvikling og Fisk for utvikling, slik at utviklingsprogrammene ikke fører til økt forsøpling, men fremmer en bærekraftig utvikling.

I tillegg mener Hold Norge Rent at de globale avtalene må omfatte både marin og landbasert forsøpling, og at man i større grad må inkludere flere sivilsamfunnsorganisasjoner med særlig kunnskap om forsøpling.

Engangsplastdirektivet skal først og fremst redusere forsøpling
Hold Norge Rent er glade for at Regjeringen vil prioritere å innføre engangsplastdirektivet raskt, og vi understreker at formålet til direktivet er først og fremst å redusere forsøpling.

For å sikre formålet og unngå problemskifte, må fokuset derfor blant annet være på andre virkemidler enn utskifting av plast til fordel for engangsprodukter i andre materialer.

Forsøplingsforebygging må tillegges stor vekt i norsk implementering, og det er derfor behov for en ambisiøs implementering som også innlemmer produkter med særskilt forsøplingsrisiko i Norge som for eksempel:

  • snus
  • snusbokser
  • forladninger
  • pakkebånd
  • armeringsfibre
  • emballasje til sanitærartikler

Her er det viktig at vi tar oss tid til å sikre at direktivet blir nyttig i Norge, slik EU også ber enkeltland om å gjøre.