Villfyllinger med eierløst avfall er et stort problem

Selv om det sjelden ferdes folk i disse områdene, kan slike fyllinger utgjøre en risiko for dyre- og fuglelivet, og det er også en fare for at det lekker miljøgifter ut i naturen.

– Særlig i innlandet er villfyllinger et stort problem da de ofte er godt skjult, ligger vanskelig til i terrenget eller har begrenset tilgjengelighet. Villfyllingene består dessuten av store mengder avfall, krever ofte ekstra utstyr og profesjonelle ryddere, så her trengs det en felles dugnad, sier fagleder for landforsøpling i Hold Norge Rent, Mari Mo Osterheider.

Dette er en villfylling:

  • En ulovlig søppeldynge, gjerne bortgjemt i skog eller annet utilgjengelig sted.
  • Dumpet avfall av varierende størrelse og alder, som individer i skjul har kvittet seg med på annen måte enn slik lovverket krever.
  • En søppelfylling laget av individer for å slippe unna avgift for å levere avfallet på lovlig vis, eller som en lettvint måte å kvitte seg med avfallet på.
  • Dumpingen kan også være et resultat av at man ikke har undersøkt eller vet godt nok om ordningene for mottak av blant annet større avfall.
  • Enkelte har også private villfyllinger på egen eiendom som er til sjenanse for offentligheten, men som man ikke bare kan gå inn og rydde.
HUSK: I mange kommuner kan man levere vederlagsfritt, eller det er enkelte dager med gratis innlevering på avfallsmottakene. Vrakbåter og campingvogner gir til og med pant når de leveres inn. Se hvor du kan levere hva på sortere.no

Villfyllinger er tidkrevende og kostbarE å rydde

I Norge går tilskuddsmidlene hovedsakelig til opprydding av marin forsøpling, lite går til opprydding på land, som veiforsøpling og villfyllinger.

– Det er derfor viktig for oss å skape oppmerksomhet rundt problemet villfyllinger, for å kunne diskutere hvordan slike villfyllinger bør håndteres, forklarer Kristine Heistad fra Dokkadeltaet Våtmarksenter.

Hun og kollegaene ved Dokkadeltaet Våtmarkssenter har så langt kartlagt 33 fyllinger i vannområdene Randsfjorden og Mjøsa, hvorav 10 er ferdig ryddet. Resultatet er ca. 17 tonn med avfall hittil. Dette hadde ikke latt seg gjøre uten den utrolige innsatsen til kommunene og skolene så vel som lag og foreninger og støtten fra Handelens Miljøfond.

Dersom du kommer over en villfylling på privat grunn eller om du avslører hvem som eier avfallet, skal villfyllingen meldes inn til kommunen så forsøpleren får sjansen til å rydde opp eller betale for opprydding.

– Vi oppfordrer også alle som kommer over en villfylling, eller annen type forsøpling, om å melde det inn i Rydde-appen eller på Ryddenorge.no, slik at vi får bedre oversikt over problemet og hvordan vi kan få ryddet opp, sier Osterheider.

Du kan rydde gjennom hele Strandryddeuka!

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter organiserer ryddeaksjoner i Innlandet i forbindelse med den nasjonale ryddedugnaden 5. – 20 september. Skoleklasser, lag og foreninger, samt andre frivillige som ønsker å være med å rydde kan melde seg på ved å sende epost til andrea@dokkadeltaet.no eller kristine@dokkadeltaet.no. Dokkadeltaet deler ut ryddeutstyr og organiserer avfallshåndtering.

Ryddingen av villfyllinger i vannområdene Randsfjordene og Mjøsa er finansiert av Handelens Miljøfond (HMF).