Rydderapporten: Resultater fra fjorårets ryddeaksjoner

Miljøengasjementet i samfunnet er stort, og frivillige over hele landet bidrar blant annet med å rydde forsøpling langs kysten og i innlandet. Her er fjorårets resultater.

Foto: Bjørn Tore Sørensen

Rydderapporten (tidligere Strandrydderapporten) utgis årlig av Hold Norge Rent. Rapporten bygger på data registrert i Ryddeportalen (nå ryddenorge.no) gjennom året. Her presenteres hovedtallene fra fjorårets ryddeaksjoner: Les Rydderapporten 2019

Miljøengasjementet i samfunnet øker

Rydderapporten 2019 viser at aktiviteten er på et høyt nivå. Over 5 500 aksjoner ble registrert i Ryddeportalen, og 110 000 frivillige har nedlagt nesten 100 000 timeverk for å fjerne 2 000 tonn avfall fra naturen. Det ryddes ikke bare langs kysten. Også i innlandet, inkludert byer og langs veier, ryddes det, med nesten 800 aksjoner og 24 000 engasjerte. Og over 2 200 frivillige dykkere har med sin spesialkompetanse gjennomført 768 dykkeraksjoner og samlet inn 174 tonn avfall.

Tallene peker ut en klar vei mot et samfunn uten forsøpling:
Skreddersy tiltak i samarbeid med næringslivet og rettet mot adferden vår, og sett inn tiltak mot emballasje og produkter med kort brukstid, med særlig vekt på verdikjeden til plast.

Viktig Kunnskap om forsøpling fra hele landet

Hold Norge Rent har utgitt rapport om ryddeåret siden 2011, og rapporten er en av Norges hovedkilder til nasjonal kunnskap om marin forsøpling. Gjennom folkeforskning har frivillige også gitt oss store mengder data om forsøpling langs kysten, under vann og langs vassdrag og innsjøer. For 10 år siden hadde Norge svært begrenset kunnskap om forsøplingen langs kysten vår, men i dag kjenner vi både innhold, sammensetting og kilder. For fem år siden hadde vi så å si ingen kunnskap om forsøplingen langs våre vassdrag og innsjøer, men nå er vi også i ferd med å få større innsikt i denne forsøplingen.

Hold Norge Rent ønsker å tette kunnskapshullene og er i ferd med å utvide fokuset for vårt arbeid. Vi har i denne sammenhengen valgt å endre navnet «Strandrydderapporten» til «Rydderapporten».

Hold Norge Rent mobiliserer bredt, og i tillegg til tallmaterialet fra Ryddeportalen redegjør rapporten for blant annet:

● Ryddekampanjer
● Adopsjonsordning for utsatte områder
● Dugnader landet rundt
● Aksjoner i regi av andre aktører, blant annet friluftsrådene
● Offentlige aktørers innsats
● Avfallshåndtering
● Næringslivets innsats
● Kulturlivets engasjement
● Internasjonalt arbeid
● Det nordiske samarbeidet

Folkeforskning: Flere tusen frivillige har stått på gjennom ryddeaksjoner og bidratt til mer informasjon om forsøplingen i Norge. Foto: Andreas Winter

En Takk til de frivillige

Det er innsatsen fra de frivillige som har gjort det mulig for Hold Norge Rent å arbeide systematisk og målrettet med innhenting av kunnskap gjennom folkeforskning i en årrekke. Hold Norge Rents viktigste verktøy mot forsøpling er mobilisering til opprydding av eierløst søppel i samarbeid med våre medlemmer og samarbeidspartnere så vel som offentlige og private aktører, frivillig sektor, friluftsrådene og avfallsbransjen.

Gjennom kampanjene Før fuglene kommer, Strandryddeuka, og Hold høsten ren, samt programmet Min bit av Norge (tidligere Adopter en strand), inviterer Hold Norge Rent til dugnad mot forsøpling og til bruk av Ryddeportalen (nå Rydde) som verktøy.

Vi er mektig imponert over frivilligheten i Norge, og over det mangfoldet av aktører som har tatt ansvar for lokal og regional mobilisering og koordinering, samt bidratt til å rydde eierløst søppel over hele Norge. Uten denne handlekraften og dugnadsviljen hadde vi ikke oppnådd årets resultater.

Tidligere rydderapporter

Les Strandrydderapporten 2018 

Les Strandrydderapporten 2017

Les Strandrydderapporten 2016

 

Les også:

Strandrydding 2015

Strandrydding 2014

Strandrydding 2013