Elleve anbefalinger mot marin forsøpling

Nordic Coastal Clean Up foreslår elleve tiltak for å bekjempe marin forsøpling i Norden.

På bakgrunn av Nordic Coastal Clean Up-prosjektet i 2017 og 2018 utgir Nordisk ministerråd en Policy brief med elleve anbefalinger mot marin forsøpling i Norden basert på en fellesnordisk dialog.

Rapporten fokuserer på forebygging av marin forsøpling gjennom holdningsskapende arbeid og kunnskapsbaserte beslutninger, og anbefalingene er utarbeidet av CSR Greenland, Hold Danmark Rent, Hold Norge Rent, Håll Sverige Rent, Landvernd, Pidä Saaristo Siistinä ry, Ringras og Ålands Natur & Miljö.

Mer informasjon: Nordisk samarbeid

Nordic Coastal Clean Up

Nordic Coastal Clean Up ble etablert i 2017 for å mobilisere til frivillig opprydding av marin forsøpling i hele Norden og for å skaffe mer kunnskap om marin forsøpling i Norden.

Frivillig opprydding av eierløst marint avfall har lange tradisjoner i Norden. I Finland, Norge og Sverige har frivillige deltatt i organiserte kampanjer i en årrekke, og Grønland har også hatt årlige dugnader flere år på rad.

Gjennom prosjektet Nordic Coastal Clean Up har også Danmark, Færøyene, Island og Åland etablert nasjonale ryddekampanjer og lagt til rette for mer omfattende og systematisk oppryddingsinnsats i regi av frivillige.

Nordisk referansestrender

Gjennom arbeidet med nordiske referansestrender har prosjektdeltakerne i Nordic Coastal Clean Up samlet data om forsøpling i Norden. Denne dataen kan både benyttes til å verifisere folkeforskningsdataen og til å identifisere nasjonale og nordiske kilder til forsøpling.

Kildeanalysen av dataen fra 2017 viser at 43 prosent av funnene stammer fra personlig forbruk. 37 prosent stammer fra maritim sektor og 15 prosent stammer fra bygg, anlegg og industri.

I 2018 er det de samme to kildene som topper statistikken, men maritim virksomhet er klart største med personlig forbruk som nest største kilde.

Last ned rapporten: Policy brief Nordic coastal cleanup

Elleve anbefalinger

Det er et stort behov for å sette inn tiltak mot forsøpling i de nordiske landene og tiltakene bør gjøres i dialog med kildene og iverksettes på myndighetsnivå.

På bakgrunn av arbeidet med Nordic Coastal Clean Up og prosjektresultatene, samt prosjektdeltakernes øvrige erfaringer, kunnskap og kompetanse opparbeidet over en årrekke, anbefales følgende elleve tiltak mot marin forsøpling i Norden:

1. Sikre langsiktig finansiering av Nordic Coastal Clean Up med to hovedmål:

  • Sikre koordinering og samarbeid i arbeidet mot marin forsøpling i Norden.
  • Kartlegging av referansestrender i Norden som del av det forebyggende arbeidet mot marin forsøpling.

2. Etablere nasjonale forpliktelser som sikrer tilstrekkelig med midler til både frivillig og profesjonell opprydding i samtlige nordiske land inkludert arbeid for å sikre bevisstgjøring om forsøpling.

3. Utarbeidelse og implementering av nasjonale strategier for å sikre gjennomføringen av FNs nullvisjon mot plast i havet med konkrete regionale og nasjonale mål.

4. En koordinert og samkjørt nordisk innsats for å få på plass en forpliktende internasjonal avtale mot marin forsøpling opp mot UNEA 5 i 2021.

5. Implementering av kravet om nasjonale og kommunale handlingsplaner mot forsøpling i henhold til EUs avfallsdirektiv.

6. En felles nordisk satsing for å få på plass tilfredsstillende mottakssystemer for alle typer avfall i alle nordiske havner.

7. Støtte innføringen av et no-special-fee-system i nordiske havner i tråd med EUs forslag inkludert både avfall fra skip, utrangert fiskeutstyr og bifangst av søppel.

8. Fastsettelse av konkrete nasjonale mål for reduksjon og utfasing av engangsartikler i samsvar med EUs direktiv om engangsartikler.

9. Innføring av krav om universell merking av fiskeriutstyr benyttet i Norden, samt en koordinert nordisk innsats for innføring av internasjonale krav til merking av fiskeutstyr.

10. Utvide produsentansvaret i henhold til EUs avfallsdirektiv og direktiv om engangsartikler.

11. Gjennomføring av en felles satsing på undervisningsopplegg om forsøplingsproblematikken i hele Norden.

Bilde: Prosjektdeltakerne i Nordic Coastal Clean Up samlet på Færøyene i 2018.
Foto: Kine Martinussen

 

Nordic Coastal Clean Up er støttet av Nordisk ministerråd, Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond.