Norges første rapport om innlandsforsøpling

Det er ikke bare langs kysten og på havbunnen at Norge sliter med forsøpling. Vi har også betydelige forsøplingsproblemer i innlandet, og nå foreligger resultatene av Norges aller første kartlegging av forsøpling i innlandet.

Norge har dessverre lite kunnskap om egen forsøplingssituasjon. Vi vet ikke hvor mye avfall som er på avveie verken langs kysten eller i innlandet, og vi vet lite om hvor mye som kommer på avveie hvert år.

Det vi har kunnskap om er hvor mye avfall frivillige ryddere samler inn hvert år, samt sammensettingen av dette avfallet og mulige kilder til avfallet. Vi vet at det finnes store mengder forsøpling langs kysten og på havbunnen utenfor kysten vår, og vi vet at disse områdene stadig tilføres nytt avfall.

Kunnskapen om innlandsforsøpling er mer begrenset, og som et ledd i arbeidet for å skaffe mer kunnskap, satte Hold Norge Rent i gang et pilotprosjekt med rydding og kartlegging langs norske vassdrag og innsjøer i 2017. Målet var blant annet å få et innblikk i omfanget og sammensettingen av forsøplingen i innlandet og å få mer kunnskap om norske kilder til forsøpling.

Resultater

Følgende vassdrag og innsjøer inngikk i prosjektet:

  • Glomma
  • Mjøsa
  • Norsjø
  • Nidelva
  • Tyrifjorden
  • Akerselva

I disse områdene gjennomførte Hold Norge Rent systematiske kartlegginger i henhold til en skreddersydd metode, og resultatene presenteres i denne rapporten: Forsøpling langs vassdrag og innsjøer i Norge

Vi ble overrasket over våre funn. Med unntak av Maridalsvannet i Oslo, fant vi avfall ved samtlige vassdrag/innsjøer, og i flere av områdene var det til dels store mengder søppel.

Ifølge resultatene er personlig forbruk, friluftsliv, bygg- og anleggsvirksomhet og sanitæravfall hovedkildene til forsøpling langs norske vassdrag og innsjøer.

Siden datagrunnlaget i denne studien er svært begrenset, har vi sammenliknet resultatene med statistikk fra folkeforskning langs vassdrag og innsjøer i 2017 og 2018, og statistikken er i stor grad sammenfallende.

Løsninger

Hold Norge Rents kartlegginger og folkeforskningen bekrefter at Norge har et forsøplingsproblem i innlandet, og foreløpige analyser peker på personlig forbruk, friluftsliv, bygg- og anleggsvirksomhet og sanitæravfall som hovedkilder.

Dialog og samarbeid med kildene er avgjørende for å løse disse utfordringene. I tillegg spiller kommunen en avgjørende rolle. Hold Norge Rent har derfor utviklet en digital ressursbank for kommuner som ønsker å bekjempe forsøpling lokalt: Ressursbanken for kommuner

Behov for mer kunnskap

Det er ønskelig med mer kunnskap for å kunne identifisere omfanget av forsøplingsproblemene i innlandet, samt for å kunne si mer om kildene. HNR er derfor svært glade for at vi fikk midler til flere kartlegginger i 2019, samt at antall frivillige som rydder langs vassdrag og innsjøer øker.

Med kunnskap vil det være mulig å redusere og forebygge forsøpling i innlandet, og dette vil igjen sikre mindre marin forsøpling på sikt.

Hold Norge Rent håper også at denne kunnskapen vil danne grunnlaget for både en nasjonal strategi mot forsøpling, større innsats fra næringslivet og kunnskapsbaserte handlingsplaner mot forsøpling i kommunene.