Landbasert forsøpling og forebygging av forsøpling må også prioriteres

Hold Norge Rent er glade for at Regjeringens satsing mot marin forsøpling fortsetter, men også i år etterlyser vi en rekke tiltak mot forsøpling i statsbudsjettet.

I statsbudsjettet for 2020 fortsetter Regjeringen satsingen mot marin forsøpling både nasjonalt og internasjonalt, og Hold Norge Rent roser videre satsing i bistandspolitikken og videreføring av tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling så vel som videreføring av Fishing for Litter. Men som i fjor etterlyser Hold Norge Rent samtidig en rekke tiltak.

Etterlyser flere tiltak mot forsøpling

Hold Norge Rent etterlyser større satsing på forebygging av forsøpling i Norge. Vi etterlyser også en kunnskapsbasert innsats mot forsøpling og midler til arbeidet mot landbasert forsøpling. Videre må skillet mellom landbasert og marin forsøpling oppheves, og kommunene må tilføres ressurser til å bekjempe forsøpling lokalt.

Nesten alt av midler som bevilges til arbeidet mot forsøpling, går til tiltak mot marin forsøpling, og hovedfokuset ligger på opprydding av denne forsøplingen. Opprydding er meget viktig, men vi må i langt større grad satse på forebygging, og dette arbeidet må baseres på kunnskap om kilder og årsaker til forsøpling i Norge.

Kunnskapsbasert handling

Innsatsen mot forsøpling må bygge på kunnskap om omfang og tilsig så vel som om kilder og årsaker.

I Norge har vi dessverre ikke kunnskap om omfanget av vår egen forsøpling verken langs kysten eller i innlandet. Vi har heller ikke kunnskap om tilsiget. Det vi har kunnskap om er hvor mye som ryddes og hva som ryddes, og denne kunnskapen har vi i all hovedsak fått gjennom Hold Norge Rents folkeforskning.

Hold Norge Rent ber om midler til å ta i bruk verktøy for kartlegging og overvåkning av forsøpling i Norge.

Midler til arbeid mot landbasert forsøpling

Det vi også med rimelig sikkerhet kan konstatere, er at store deler av forsøplingen i Norge, kommer fra norske kilder både til vanns og til lands, og det er derfor viktig å satse på forebygging i tillegg til opprydding.

Norge rammes også av landbasert forsøpling, og Hold Norge Rent etterlyser et større fokus på denne typen forsøpling. Vi vet fortsatt lite om sammensetting av landbasert forsøpling i Norge, og det er vanskelig å få på plass tilstrekkelig med finansiering til arbeidet mot landbasert forsøpling.

Skillet mellom landbasert og marin forsøpling må oppheves

Hold Norge Rent ber også Regjeringen om å utvide tilskuddsordningen mot marin forsøpling til å omfatte alt eierløst avfall uansett om avfallet er på avveie langs kysten eller i innlandet.

Dagens skille er lite hensiktsmessig hvis målet er å bekjempe forsøpling og er dessuten forvirrende for frivillige så vel som for avfallsselskap og andre aktører som ønsker å bidra til arbeidet mot forsøpling.

Avfallsbransjen må kunne få refundert kostnadene til transport og mottak fra alle frivillige ryddeaksjoner uansett hvor disse finner sted.

Kommunene mangler ressurser til å bekjempe forsøpling

Hold Norge Rent har utviklet Ressursbanken for kommuner som ønsker å arbeide mot forsøpling, men mange norske kommuner har ikke tilstrekkelig med ressurser til å bekjempe egen forsøpling.

Over hele landet er kommuner nå i ferd med å utarbeide strategier og handlingsplaner mot forsøpling uten tilstrekkelig kunnskap om forsøplingen som skal bekjempes eller tilstrekkelig med midler til å implementere tiltak.

Hold Norge Rent etterlyser en egen tilskuddsordning for kommuner som har store forsøplingsproblemer.

Tilskudd til Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er svært glade for videreføringen av tilskuddet som foreningen mottar over statsbudsjettet, men tilskuddet indeksreguleres ikke, og dermed går støtten gradvis nedover fra år til år. Dette svekker Hold Norge Rents handlingsrom i arbeidet mot forsøpling og øker foreningens avhengighet av årlige prosjekttildelinger som skaper uforutsigbarhet og mangel på kontinuitet i arbeidet.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord