Innspill til Stortingets energi- og miljøkomité

Hold Norge Rent roser Regjeringen for porteføljen av tiltak mot marin forsøpling både her i Norge og i utenrikspolitikken, men foreningen påpeker samtidig en rekke mangler i Norges innsats mot forsøpling.

Regjeringen presenterer i år en bred og imponerende portefølje av tiltak mot marin forsøpling.

Hold Norge Rent er blant annet svært positive til satsingen i bistandspolitikken, samt til styrkingen av Senter for oljevern og marint miljø og videreføring posten for vederlagsfri levering av kasserte fritidsbåter.

I forbindelse med budsjetthøringene på Stortinget påpekte Hold Norge Rent samtidig en rekke mangler i Norges nåværende politikk mot forsøpling.

Etterlyser tiltak

Tross Regjeringens satsing mot marin forsøpling, etterlyser Hold Norge Rent en rekke tiltak.

– Hold Norge Rent etterlyser blant annet en satsing for å bygge mer kunnskap om vår egen forsøpling, samt en større satsing på forebygging av forsøpling i Norge, forteller fagleder Mari Mo Osterheider.

Fokus på landbasert forsøpling

Norge rammes også av landbasert forsøpling, og Hold Norge Rent etterlyser et større fokus på denne typen forsøpling.

Landbasert forsøpling er et miljø- og helseproblem samtidig som dette er en vesentlig kilde til marin forsøpling.

– Vi etterlyser midler til arbeidet mot landbasert forsøpling, sier Osterheider.

Kunnskapsbasert innsats

Innsatsen mot forsøpling må bygge på kunnskap om hvor mye avfall som er på avveie, hvilke typer avfall det er, hvor det er avfall på avveie, hvem som forsøpler og hvorfor det blir forsøplet.

Hold Norge Rent har samlet kunnskap om marin forsøpling i ei årrekke, og i 2017 startet foreningen for alvor å kartlegge vassdrag og innsjøer. Men når det gjelder innlandsforsøpling har arbeidet bare så vidt begynt.

– Vi vet fortsatt lite om sammensetting av landbasert forsøpling i Norge. Det er heller ikke noe godt anslag på hvor mye avfall som ligger langs den norske kysten eller hvor mye landbasert norsk avfall som tilføres havet hvert år, sier Osterheider.

Det vi vet, er at store deler av forsøplingen i Norge, kommer fra norske kilder både til vanns og til lands.

Skillet mellom landbasert og marin forsøpling må oppheves

Hold Norge Rent ber Regjeringen om å utvide tilskuddsordningen mot marin forsøpling til å omfatte alt eierløst avfall uansett om avfallet er på avveie langs kysten eller i innlandet.

Dagens skille er lite hensiktsmessig hvis målet er å bekjempe forsøpling og er dessuten forvirrende for frivillige så vel som for avfallsselskap og andre aktører som ønsker å bidra til arbeidet mot forsøpling.

Avfallsbransjen må blant annet kunne få refundert kostnadene til transport og mottak fra alle frivillige ryddeaksjoner uansett hvor disse finner sted.

Kommunene mangler ressurser til å bekjempe forsøpling

Kommunen er forsøplingsmyndighet, men mange norske kommuner er dessverre ikke i stand til å bekjempe egen forsøpling.

Over hele landet er kommuner nå i ferd med å utarbeide strategier og handlingsplaner mot forsøpling uten tilstrekkelig kunnskap om forsøplingen som skal bekjempes eller midler til å implementere tiltak.

– Norske kommuner må prioritere innhenting av mer kunnskap om egen forsøplingssituasjon i tillegg til å sette av ressurser til forebygging og opprydding. Hold Norge Rent støtter derfor Miljødirektoratets forslag om en egen tilskuddsordning for kommuner, forteller Osterheider.

Behov for profesjonell opprydding

For øvrig mener Hold Norge Rent at opprydding av eierløst avfall ikke kan overlates til frivillige alene, og foreningen anbefaler at profesjonell opprydding må være en av hovedprioriteringene til Senter for oljevern og marint miljø i årene som kommer.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord