Søk om midler til tiltak mot marin forsøpling

Marint avfall skal ryddes. Marin forsøpling må forebygges. Og norske myndigheter invitere til videre dugnad.

Foto: Hold Norge Rent

Denne uken utlyste Miljødirektoratet tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling. Midlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen, og det kan også søkes midler til forebyggende tiltak.

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke om tilskudd, og nedre grense for søknadssum er kr. 300 000.

Søknadsskjemaet åpner 15. januar, og søknadsfristen er 15. februar.

Mer informasjon og søknadsskjema: Tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling

– Hold Norge Rent ønsker alle søkere lykke til med søknadsprosessen, sier prosjektleder Mari Mo Osterheider som koordinerer Refusjonsordningen.

Andre finansieringsmuligheter

I tillegg til midlene som bevilges over statsbudsjettet, finnes det en rekke andre finansieringsmuligheter for aktører som ønsker å gjøre en innsats på feltet i 2018 og årene fremover.

  • Refusjonsordningen

Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen for utgifter til transport og behandling av herreløst marint avfall, og alle som har denne typen utgifter kan søke refusjon. I år utvides ordningen til å inkludere transport av frivillige som skal delta på ryddeaksjoner.

Mer informasjon: Refusjonsordningen

  • Plastreturs Miljøprosjekt

Plastreturs Miljøprosjekt gir tilskudd til prosjekter som bidrar til forebygging eller opprydding av plastforsøpling, kunnskapsoppbygging rundt plastforsøplingsproblematikk eller bidrar til økt plastgjenvinning. Det er mulig å søke på dugnadsprosjekter på 5 – 25 000 kroner eller mer omfattende prosjekter på 25 000 og oppover.

Neste søknadsfrist er 20. januar.

Mer informasjon og søknadsskjema: Plastreturs Miljøprosjekt

  • Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak mot marin forsøpling, og neste søknadsfrist til Sparebankstiftelsen DNB er 1. februar.

Mer informasjon og søknadsskjema: Sparebankstiftelsen DNB

  • Oversikt over andre finansieringsmuligheter

Hold Norge Rent holder oversikt over aktuelle finansieringsmuligheter og oppdaterer oversikten regelmessig. Gi oss gjerne beskjed om muligheter som mangler i oversikten.

Lenke til oversikt over finansieringsmuligheter: Tilskuddsordninger