Avfall som ressurs

Marin forsøpling prioriteres høyt i Regjeringen Solbergs stortingsmelding om avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi, men øvrig avfall på avveie vies lite plass i meldingen.

Foto: Hold Norge Rent

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har lagt frem stortingsmeldingen «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi», og i tråd med meldingen fremhevet han arbeidet mot marin forsøpling.

– Vi er meget fornøyde med stortingsmeldingens fokus på marin forsøpling. Meldingen er konkret, ambisiøs og helhetlig på dette feltet, og mange av tiltakene som presenteres er i tråd med Hold Norge Rents anbefalinger, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen.

Mer informasjon: Regjeringen vil redusere marin forsøpling og øke utnyttelsen av ressursene i avfallet

Vi trenger handling nå

Regjeringen vil blant annet innføre en kommunal tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast, samt utrede etableringen av nye enheter av skjærgårdstjenesten nord for dagens virkeområde.

Samtidig fremheves betydningen av frivillig rydding, og dagens tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling skal styrkes ytterligere.

Meldingen inneholder også en rekke tiltak rettet mot hovedkildene til marin forsøpling i Norge. Regjeringen vil blant annet bekjempe avfall på avveie fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, bygg- og anleggsvirksomhet og renseanlegg.

– Denne meldingen er rett medisin for effektiv forebygging og opprydding av marin forsøpling, men vi trenger handling nå, og vi forventer at arbeidet trappes opp og at tiltakene implementeres fortløpende, sier Gulbransen.

Internasjonale tiltak

Stortingsmeldingen omhandler også internasjonale tiltak mot marin forsøpling.

Norge skal ha en offensiv internasjonal politikk på feltet, og Regjeringen vil blant annet trappe opp innsatsen for avfallsforebygging og avfallshåndtering gjennom bistandsprogrammet.

Arktis trekkes frem som et viktig område, og gjennom Arktisk råd skal Norge være en pådriver for å styrke kunnskapsgrunnlaget om marin forsøpling og mikroplast i Arktis. Dette skal i sin tur danne grunnlaget for en regional handlingsplan for Arktis.

Last ned stortingsmeldingen: Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Forsøpling

Det er ikke bare langs kysten vi finner avfall på avveie. Norge har også utfordringer med avfall på avveie langs veier, i byer og tettsteder, i skog og mark og på fjellet.

Kunnskapen om denne forsøplingen er begrenset, og vi mangler ressurser for å kunne kartlegge situasjonen og sette inn målrettede tiltak mot kildene.

– For å kunne forebygge at avfall kommer på avveie, trenger vi mer kunnskap om forsøplingssituasjonen i norske kommuner, og Hold Norge Rent er skuffet over at denne stortingsmeldingen ikke inkluderer tiltak som vil styrke arbeidet mot generell forsøpling, sier Gulbransen.

Når lovverket, infrastrukturen og avfallssystemene ikke lykkes med å hindre at avfall havner på avveie, og når våre holdninger og vår atferd fører til forsøpling, må det settes inn tiltak og ressurser mot denne forsøplingen. Disse tiltakene blir kun treffsikre og effektive hvis det tas utgangspunkt i kunnskap om forsøplingen.

– Som stortingsmeldingen sier, er avfall ressurser, og alt avfall på avveie er ressurser på avveie. Dessuten havner mye av forsøplingen på land til slutt i havet. Arbeid mot forsøpling er derfor også arbeid mot marin forsøpling, sier Gulbransen.

Foto: Hold Norge Rent
Bilde: Villfylling på Rosenholm i Oslo

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord