Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet har utlyst tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, og søknadsfristen er 16. mars 2017. Ordning inkluderer tiltak i strandsonen og på havbunnen så vel som i innlandet langs vassdrag og innsjøer.

– Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling er et meget viktig verktøy i kampen mot marin forsøpling, og Hold Norge Rent oppfordrer alle som har tiltak som kan bidra til å forebygge og rydde opp marin forsøpling om å søke tilskudd, sier daglig leder Lise Gulbransen.

Rammen for tilskuddsordningen er i år på 35 millioner kroner, og fem millioner av årets bevilgning er øremerket pilotprosjekter på miljøvennlig vedlikehold av båter for å redusere utslipp av mikroplast.

– Vedlikehold av båter er en betydelig kilde til mikroplast i havet, og Hold Norge Rent ønsker tiltak som fører til en reduksjon av disse utslippene velkommen, sier Gulbransen.

Søk her

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling.

Minimumsbeløpet for søknader er kr. 250 000.

Mindre ryddeprosjekter oppfordres til å søke Hold Norge Rents refusjonsordningen: Refusjonsordningen for herreløst marint avfall

Oppryddingstiltak

Oppryddingstiltak skal hovedsakelig rettes mot strandsonen, men inkluderer også andre områder slik som havbunnen og langs elvebredder. Tiltak skal som hovedregel samordnes nasjonalt eller regionalt. Vi oppfordrer derfor til at sentralleddet i organisasjoner søker og koordinerer flere prosjekter, eller at flere organisasjoner går sammen og samarbeider om prosjekter. Vi kan bevilge støtte til:

  • Transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert eierløse kasserte fritidsbåter.
  • Selve arbeidet med oppryddingen skal være basert på frivillig innsats og kan ikke støttes av denne tilskuddsordningen. Innleie av profesjonelt mannskap for rydding av områder som ikke kan gjennomføres av frivillige (eksempelvis sårbare naturområder, utilgjengelige områder), kan likevel støttes i visse tilfeller, der hvor dette er nødvendig. Behovet skal begrunnes i søknaden.
  • Koordinering av ryddeaksjoner.
  • Kartlegging av avfall i forbindelse med opprydding. Metoden for kartlegging skal beskrives.

Forebyggingstiltak

Med forebygging av marin forsøpling menes et tiltak som på sikt vil redusere tilførselen av marin forsøpling. Eksempelvis kan det være holdningsskapende arbeid gjennom kampanjer, undervisningsmateriell, veiledningsmateriale og informasjon rettet mot konkrete målgrupper, næringer og sektorer, eller kilder til marin forsøpling.

I årets utlysning vil vi i begrenset grad prioritere andre forebyggingstiltak enn det overnevnte.

Metodeutvikling

Utvikling av nye metoder for mer effektiv opprydding av marin forsøpling vil i begrenset grad også kunne støttes. Slike tiltak inkluderer blant annet utvikling og/eller utprøving av teknologier og metoder som fører til mindre arbeidskrevende opprydding, og generelt mer kostnadseffektiv opprydding. Eksempler kan være, men er ikke begrenset til, utstyr som samler opp marint avfall og kartlegger avfall på sjøbunnen for senere opprydding.

Pilotprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av båter

I tilskuddsordningen for 2017 er det avsatt fem millioner kroner til to eller flere pilotanlegg for miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåter, for å erstatte, eller betydelig redusere bruken av bunnstoff, og dermed redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter. Vi kan gi støtte til innkjøp og installasjon av utstyr til pilotanleggene, og til drift i inntil tre år.

I søknaden skal følgene informasjon belyses godt og vil være gjenstand for vurdering om midler vil bli gitt:

  • Hva den forventede miljøgevinst av tiltaket er og hvordan bruken av bunnstoff skal reduseres i praksis.
  • Hvor mange båter småbåthavnen betjener, og forventet antall brukere av et pilotanlegg
  • En konkret plan for hvordan pilotanlegget skal driftes
  • En detaljert kostnadsplan og tidsplan for pilotprosjektet
  • En konkret plan for hvordan flest mulig brukere av pilotanlegget skal rekrutteres

Pilotprosjektene skal ledes av havneansvarlig for småbåthavnene der pilotanleggene installeres. Havneansvarlig skal også være ansvarlig for søknad om prosjektmidler.