Tiltaksvurdering mot mikroplast

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet en overordnet tiltaksvurdering mot mikroplast.

Utslipp fra landbaserte kilder i Norge

Miljødirektoratets tiltaksvurdering mot mikroplast tar utgangspunkt i to rapporter fra konsulentselskapet Mepex. Rapportene er utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet og omhandler kilder, reduksjonspotensialet og mulige tiltak mot mikroplast i Norge.

Mepex anslår at havet årlig tilføres ca. 8 000 tonn mikroplast fra landbaserte kilder i Norge. Utslippene fordeles på følgende kilder:

  • Dekkslitasje 58 prosent
  • Gummigranulat fra kunstgressbaner 17 prosent
  • Maling 12 prosent
  • Tekstiler 8 prosent
  • Plastpellets 5 prosent
  • Kosmetikk 0,1 prosent
Rapportene fra Mepex:
Sources of microplastic pollution to the marine environment
Primary microplastic pollution: Measures and reduction potentials in Norway

Globale mikroplastutslipp

Konsulentselskapet Eunomia har gjort beregninger for utslipp av mikroplast globalt og anslår at verdenshavene tilføres ca. 950 000 tonn mikroplast hvert år.

Eunomia vurderer bidragene fra maling, tekstiler og plastpellets som større, men kildene rangeres omtrent likt. Utslipp fra kunstgressbaner er ikke inkludert i Eunomias beregninger.

På tide å igangsette tiltak

Kunnskapen om kilder til og effekter av mikroplast i havet er fortsatt mangelfull, men det er enighet om at mikroplast er et alvorlig miljøproblem, og Miljødirektoratet mener at vi nå vet nok til at det er grunn til å gå videre med utredning av nødvendige tiltak.

– Hold Norge Rent støtter Miljødirektoratets konklusjon om at vi vet nok til å kunne utrede tiltak mot mikroplast, men det haster med å komme i gang. Vi må blant annet stanse spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner, forurensing av mikroplast fra småbåthavner og lekkasjer av plastpellets fra plastindustrien omgående, sier daglig leder for Lise Keilty Gulbransen.

14 tiltak mot utslipp av mikroplast

Miljødirektoratet foreslår ni nasjonale tiltak mot utslipp av mikroplast fra landbaserte kilder og fem tiltak på internasjonalt nivå.

Lenke til tiltaksvurderingen: Overordnet tiltaksvurdering mot mikroplast

Her følger en oppsummering av Miljødirektoratets forslag til tiltak:

NASJONALE TILTAK

1. Hindre avrenning av mikroplast fra veier og tette flater

Stimulere til valg av metoder for veivasking i tett befolkede områder som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast. Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kostnadseffektiv måte.

2. Ulike tilnærminger for å redusere spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner

Kartlegge miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner. Hvis det ikke finnes andre løsninger, vurdere
returordning for gummigranulat, samt vurdere å stille krav til drift av kunstgressbaner i egen forskrift.

3. Begrense forurensing av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner

Stille krav til utslipp av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner i egen forskrift. Prøveprosjekt på «båtvaskeri» i småbåthavner for å redusere bruk av bunnstoff på fritidsbåter.

4. Kartlegge mikroplast i avløpsslam

Undersøke hvor mye mikroplast som finnes i avløpsslam som brukes som gjødsel, og kartlegge hvordan dette eventuelt påvirker jordmiljøet.

5. Kommunal tilskuddsordning til tiltak mot mikroplast og marin forsøpling

En mulig egen kommunal tilskuddsordning for tiltak mot mikroplast og marin forsøpling.

6. Rense avløpsvann fra vaskemaskiner

Undersøke muligheten for å rense bort mikrofiber fra utløpsvannet fra vaskemaskiner.

7. Kartlegge mikroplast fra petroleumsindustrien

Følge opp petroleumsindustrien for videre kunnskapsinnhenting om mulige mikroplastutslipp.

8. Ansvarliggjøre plastindustrien

Følge opp plastindustrien for å stoppe utslipp av plastpellets.

9. Kartlegge og tette kunnskapshull

Samle kunnskapsmiljøet på mikroplast for å kartlegge kunnskapsbehovene.

INTERNASJONALE TILTAK

1. Omforent definisjon av mikroplast

Få på plass en omforent og tydelig definisjon av mikroplast.

2. Redusere mikroplastutslipp fra dekk

Undersøke om slitestyrken til bildekk kan forbedres og bidra til utviklingen av mer miljøvennlige dekk.

3. Utvikle standard for bionedbrytbar plast

Utvikle internasjonale standarder for bionedbrytbar plast.

4. Støtte arbeid med regulering av mikroplast i kosmetikk i EU

Støtte opp om kommende prosesser om internasjonal regulering.

5. Hva med å opprette en plastkonvensjon?

Vurdere om eksisterende internasjonale avtaler skal revideres for å bidra til at plast- og mikroplast ikke kommer på avveie.

Globalt samarbeid og lokale tiltak

Marin forsøpling må bekjempes gjennom en kombinasjon av globalt samarbeid og lokale tiltak. Dette gjelder også arbeidet mot mikroplastutslipp.

– Hold Norge Rent er positive til forslaget om opprettelse av en kommunal tilskuddsordning som et supplement til den eksisterende tilskuddsordningen mot marin forsøpling. Dette vil gi kommunene et nødvendig og etterlengtet verktøy i kampen mot marin forsøpling og mikroplastutslipp, sier Gulbransen.

En kommunal tilskuddsordning vil gi norske kommuner mulighet til å identifisere og iverksette lokale tiltak mot marin forsøpling generelt og mikroplastutslipp spesielt, men parallelt med denne typen lokal innsats, må vi ha et globalt perspektiv med hensyn til dette arbeidet.

– Det er utvilsomt behov for en omfattende global innsats mot marin forsøpling generelt og mikroplastforsøpling spesielt, og Hold Norge Rent er glade for Norges engasjement i denne saken både nasjonalt, på nordisk og europeisk nivå og internasjonalt, avslutter Gulbransen.