Mikroplastforsøpling

Mikroplast finnes over alt i naturen og over hele kloden. Forskere har funnet mikroplast i havet, i ferskvann og i jordsmonn, samt i dyrelivet til havs og i mat, men foreløpig vet vi lite om konsekvensene av denne forsøplingen.

Foto: Espen Mariussen

Utslipp, spredning og opphoping av mikroplast er et stort globalt problem og en voksende miljøtrussel.

Kilder og spredning

Mikroplast blir enten produsert og tilsatt produkter eller oppstår på grunn av slitasje på plastprodukter. Mikroplast oppstår også når gjenstander laget av plast eller større biter med plastavfall brytes ned og deles opp i mindre biter. Dette skjer både til lands og til vanns.

Mikroplast spres på havet og finnes over hele kloden i havoverflaten, vannsøylen og sedimenter på havbunnen, samt på strender, men forskere har også påvist mikroplast innefrosset i arktisk is, i ferskvann og i jordsmonn, samt i luft.

Konsekvenser

Plast som kommer på avveie i naturen, kan spre miljø- og helseskadelige stoffer. I tillegg binder mikroplast til seg miljøgifter som allerede finnes i omgivelsene og konsentrasjonen av miljøgifter kan mangedobles. Plastpartikler kan derfor være helseskadelige og er en kilde til opptak av miljøgifter i organismer.

Dessverre er det allerede påvist mikroplast i en lang rekke arter og i flere typer mat. Forskere har funnet mikroplast i plankton, koraler, skjell, skalldyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, samt i produkter som øl, honning og havsalt.

Mikroplast i havet

Kunnskapen om hvor mye mikroplast som er på avveie i naturen eller som årlig tilføres omgivelsene er begrenset, men i følge forskning ved University of Georgia (Jambeck et al. 2015) tilføres havet minst åtte millioner tonn plast hvert år.

Studier viser store variasjoner i konsentrasjonen av mikroplast i havet. Konsentrasjonen antas å være høyest på havbunnen og på strender mens på havoverflaten og i vannsøylen er konsentrasjonen høyest nær land og i havstrømsvirvelområdene (gyrene).

Norske kilder til mikroplast

I følge en norsk rapport (Mepex Consult AS 2014) dannes det ca. 8 000 tonn mikroplast i Norge hvert år.

I Norge er bildekk, maling, kunstgressbaner, plastpellettsproduksjon og tekstiler blant de største kildene til mikroplastforurensing.

Omtrent halvparten av mikroplasten som dannes her til lands, havner i havet, og strandryddere finner plastpelletts langs nesten hele kysten vår. Det påvist store konsentrasjoner av mikroplast utenfor kysten av Svalbard, og det er blant annet funnet mikroplast i torsk og snøkrabber.

Mer informasjon

Mikroplast