Handlingsplan for friluftsliv

Stortingsmeldingen om friluftsliv er vedtatt, og grunnlaget for en styrket satsing på friluftsliv er lagt.

Torsdag 20. oktober ble stortingsmeldingen «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» vedtatt, og friluftslivet har selv spilt en helt sentral rolle i forbindelse med Stortingets behandling av meldingen.

Last ned meldingen: Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet

Et samlet friluftsliv

Da regjeringen la frem meldingen i mars, gikk Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Turistforeningen sammen om å utarbeide et felles innspill. Dette munnet ut i 26 konkrete forslag som ble spilt inn til Stortingets energi- og miljøkomité.

Flere av forslagene ble vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av meldingen, og en enstemmig komite slo fast at regjeringen må følge opp stortingsmeldingen med konkrete tiltak for styrking av friluftslivet.

Oversikt over samtlige forslag: 26 forslag til handling i friluftslivet

Stortingsmeldingen skal konkretiseres

Nå skal stortingsmeldingen om friluftsliv konkretiseres gjennom en handlingsplan. Stortinget vedtok å be regjeringen om å legge frem en handlingsplan for styrking av friluftslivet, og arbeidet med denne planen skal skje i nært samarbeid med de sentrale friluftsorganisasjonene.

– Vi er svært fornøyde med Stortingets behandling av meldingen, og vi er nå klare til å bidra inn i arbeidet med handlingsplanen, sier daglig leder for Friluftsrådenes Landsforbund, Morten Dåsnes.

Styrking av arbeidet mot marin forsøpling

Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Turistforeningen spilte også inn forslag knyttet til arbeidet mot marin forsøpling.

Stortinget ber regjeringen arbeide for en utvidelse av Skjærgårdstjenesten med forankring i lokale initiativ og lokal finansiering, samt å vurdere hvordan arbeidet med tiltak mot marin forsøpling kan styrkes. I forbindelse med sistnevnte forutsettes det at frivillige og lokale initiativ som Hold Norge Rent og Skjærgårdstjenesten tas med i vurderingen.

– Vi er svært glade for at marin forsøpling settes på dagsorden i forbindelse med stortingsmeldingen om friluftsliv, og vi ser frem til å bidra med innspill knyttet til forsøpling i forbindelse den kommende handlingsplanen, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Lenke til energi- og miljøkomitéens innstilling: Innst. 26 S (2016–2017)