Strandrydding best i test mot marin forsøpling

En ny rapport fra det britiske konsulentselskapet Eunomia bekrefter at strandrydding er et effektivt tiltak i kampen mot marin forsøpling.

I rapporten «Plastics in the Marine Environment» oppsummerer Eunomia resultatene av egen forskning sammenstilt med annen tilgjengelig data om marin forsøpling.

Les rapporten her: Plastics in the Marine Environment

Kampen mot marin forsøpling

Eunomias rapport bekrefter at over 80 % av marin forsøpling kommer fra landbaserte kilder. Hovedkilden er plast, men utslipp av mikroplast er også en viktig kilde. Hovedkilden til havs er plastbasert avfall fra fiskerinæringen.

Marin forsøpling må bekjempes gjennom en kombinasjon av forebygging og opprydding. Globalt må forebyggende tiltak prioriteres høyt i årene fremover, og prioritering av tiltak mot avfall på avveie fra landbaserte kilder vil være avgjørende for å lykkes.

Men Eunomias rapport understreker at også strandrydding er et meget effektivt tiltak i kampen mot marin forsøpling, og vi må derfor også fortsette å prioritere opprydding i lang tid fremover.

Hvorfor skal strandrydding prioriteres?

I følge Eunomia ender 94 % av plasten som dumpes i havet, på havbunnen, og på verdensbasis anslås det at havbunnen gjennomsnittlig er dekket med 70 kg avfall per kvadratkilometer. Til sammenlikning har Havforskningsinstituttet gjort observasjoner som indikerer at havbunnen utenfor Norge gjennomsnittlig er dekket av 200 kg avfall per kvadratkilometer.

Knappe 1 % av plastforsøplingen flyter på havoverflaten eller i vannsøylen, og globalt er konsentrasjonen gjennomsnittlig 1 kg per kvadratkilometer. Konsentrasjonen øker betydelig i havstrømsvirvelområdene (gyrene), og gyren nord i Stillehavet har høyest konsentrasjon med hele 18 kg per kvadratkilometer.

Langs kysten er konsentrasjonen av forsøpling mye høyere og langt mer tilgjengelig. Eunomia estimerer at det gjennomsnittlig er hele 2 tonn marint avfall per kvadratkilometer kystlinje på verdensbasis. Samtidig er dette avfallet i kontinuerlig bevegelse både ute på havet og mellom havet og land.

Regelmessig og kontinuerlig strandrydding er derfor et meget effektivt tiltak både for å fjerne avfall før det havner i havet og for å plukke opp avfall før det føres tilbake ut på havet. Jo oftere det ryddes, jo mer marint avfall vil fanges opp.

Eunomia Marine Litter v8

Bilde: Illustrasjonen oppsummerer resultatene av Eunomias forskning.