Tiltaksanalysen mot marin forsøpling

Tiltaksanalysen mot marin forsøpling ble lagt frem under Avfallskonferansen 2016. Miljødirektoratet foreslår sju prioriterte tiltak for å bekjempe forsøplingen av kysten og havet vårt.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet vurdert de mest effektive nasjonale tiltakene mot marin forsøpling. Her følger en oversikt over de tiltakene som direktoratet foreslår at prioriteres:

1. Produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen: Miljødirektoratet foreslår å utrede og innføre en ordning der produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, også når de har blitt avfall. Det vil eksempelvis si at selgere av fiskegarn plikter å ta imot garnet når det kasseres.

2. Gratis levering av marint avfall for fiskere: Miljødirektoratet foreslår å utrede muligheten for at fiskere og andre kan levere marint avfall i havn uten merkostnad.

3. Utvidet produsentansvaret for emballasje: Produsenter og importører får medansvar for å finansiere opprydding av forsøpling av emballasje og hindre at det oppstår.

4. Videreføre tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling.

5. Styrke samarbeidet mellom Miljødirektoratet og andre myndigheter på marin forsøpling. Kystverket, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har alle en rolle i arbeidet, og andre offentlige etater kan også være aktuelle.

6. La kommunene vedta bot i forsøplingssaker: Miljødirektoratet har foreslått en endring av forurensningsloven som gjør det mulig å ilegge overtredelsesgebyr.

7. Styrke forskning og overvåking på marin forsøpling for få bedre kunnskap om kilder, omfang og effekter av marin forsøpling og for å finne gode løsninger.

Les hele analysen her: Overordnet tiltaksvurdering mot marin forsøpling

Tiltak mot mikroplast er ikke vurdert i denne omgang, fordi Miljødirektoratet skal svare på et eget oppdrag om dette i løpet av året.

9deeea09-22f1-4a69-99cc-e39e4445a2ed

Bilde: Grøtfjord i Tromsø Foto: Malin Jacob