Uttalelse: Styrk innsatsen mot marin forsøpling

29. mars 2016Generelt

Samarbeidsarenaen for aktører som arbeider med marin forsøpling sendte nylig en uttalelse til statsministeren, klima- og miljøministeren, Stortingets energi- og miljøkomité, partiene på Stortinget, offentlige etater og presse. Uttalelsen oppfordrer til å styrke arbeidet mot marin forsøpling.

Hvert år havner 8 millioner tonn plast i verdenshavene våre, og ifølge en ny rapport fra World Economic Forum vil det innen 2050 være mer plastsøppel i verdenshavene enn fisk.

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad påvirker Norge som kystnasjon. Den nyetablerte Samarbeidsarenaen for aktører som jobber med marin forsøpling oppfordrer norske myndigheter til å styrke innsatsen mot marin forsøpling både nasjonalt og internasjonalt.

I 2015 ble Hold Norge Rent tildelt midler fra Miljødirektoratet for å etablere en samarbeidsarena for aktører som jobber med marin forsøpling i Norge. Første ledd i dette arbeidet har vært å arrangere en workshop for aktørene som arbeider med aktivt med problematikken. Denne ble avholdt på MESH i Oslo 3. februar 2016.  Målet for samarbeidsarenaen er å legge til rette for koordinering og samordning. I tillegg ønsker vi at arenaen skal bidra til kunnskapsdeling og politikkutvikling, samt legge til rette for diskusjon om tiltak for å redusere den marine forsøplingen fra norske kilder.

Marin forsøpling er ikke et nytt miljøproblem, men kunnskapen og oppmerksomheten rundt tematikken har vært begrenset. De siste årene har oppmerksomheten økt betraktelig. Dette gjelder også for nasjonale myndigheter og i internasjonale institusjoner.

I 2015 tildelte Regjeringen 10 millioner kroner til arbeidet mot marin forsøpling over statsbudsjettet. Dette var en etterlengtet tildeling og er helt avgjørende i arbeidet med å forebygge, redusere og rydde opp den marine forsøplingen i Norge. I 2016 økes bevilgningen til 20 millioner kroner. Samarbeidsarenaen for marin forsøpling mener at tilskuddsordningen må forbli permanent og økes til minst 50 millioner kroner årlig.

I disse dager arbeider Miljødirektoratet med en tiltaksanalyse for marin forsøpling som om kort tid skal oversendes Klima- og miljødepartementet. Vi hilser tiltaksanalysen velkommen. Samtidig ønsker vi å påpeke at tiltak mot marin forsøpling på sikt må inngå i alle sektorvise planer.

Samarbeidsarenaen innspill for å styrke innsatsen mot marin forsøpling:
–  Tilskuddsordningen må forbli permanent og økes til minst 50 millioner kroner årlig.

–  Anbefalingene fra Miljødirektoratets tiltaksanalyse må følges opp.
–  Norske myndigheter må fokusere på forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Dette må også innebære å endre befolkningens holdninger og atferd.

–  Utrede muligheten for etablering av en marin renovasjonstjeneste langs hele kysten.

–  Identifisering og ansvarliggjøring av norske kilder til marin forsøpling må prioriteres blant annet ved utvikling av bedre systemer for deteksjon og kildesporing av marint avfall og forurensning.

–  Kartlegging av hotspots for marint avfall langs norskekysten som grunnlag for kostnadseffektiv og smart oppsamling og opprydding.

–  Videreføring av Fishing for Litter og utredning av en oppsamlingsordningen for tapte fiskeredskaper.
–  Forvaltningsplanene for norske havområder må oppdateres kontinuerlig, og tiltak mot marin forsøpling må inkluderes i forvaltningsplanen for Norskehavet og Barentshavet.
–  Hvis arbeidet med opprydding av marin forsøpling i hovedsak skal utføres av frivillige, er det behov for økte bevilgninger, samt en styrking av Hold Norge Rent.
–  Økte midler til forskning blant annet til forskning på effekter av marin forsøpling på marine økosystemer.

–  Utvikling av bioplastpolymerer med akseptable bruksegenskaper som både er nedbrytbare og gjenvinnbare.

–  Utrede nye finansieringskilder for forebygging, reduksjon og opprydding av marint avfall både gjennom privat og offentlig sektor.

–  Norge må fortsette å styrke det viktige arbeidet som gjøres internasjonalt. Videre må Norge være en pådriver for sterkere internasjonale konvensjoner og juridisk bindende avtaler for arbeid mot marin forsøpling blant annet gjennom UNEP.