Flaskepost fra partiene

11. september 2015Generelt
marin forsøpling, parti, valg, sosialistisk ventreparti, senterpartiet, høyre, venstre, rødt, miljøpartiet de grønne, arbeiderpartiet, fremskrittspartiet, kristelig folkeparti, hold norge rent, flaskepost fra partiene, flaskepost

Hva vil egentlig politikerne gjøre for å forhindre marin forsøpling? Vi har fått flaskepost fra de politiske partiene om deres politikk på området. Om marin forsøpling er en viktig politisk sak for deg, bør du ta en titt her.

Lokalvalget nærmer seg med stormskritt, og vi skal avgi vår stemme til det partiet vi mener kan gjøre den beste jobben for vårt lokalsamfunn. Ettersom det er lokalvalg har de lokale partiene egne partiprogram. Vi har spurt om partienes nasjonale politikk på marin forsøpling. Alle partiene har fått samme spørsmål.

krf

Vil arbeide for nedbrytbare handleposer

Avfallsproblemet er i bunn og grunn et forbruksproblem. Mye av avfallet i sjø er unødvendig emballasje som folk kaster fra seg. Unødvendig emballasje må bort, og vi vil ta i bruk en emballasjeavgift for å påskynde riktig utvikling. Plastposer er et kjempeproblem globalt, og vi må arbeide for overgang til handleposer av nedbrytbart materiale eller gjenbruksposer. Kommunene må ha på plass gode ordninger for innsamling og resirkulering.  Mye flott arbeid gjøres av frivillige over hele landet. Også denne delen av frivilligheten må backes opp av myndighetene med gode tilskuddsordninger.

MDG

Ønsker å tidoble innsatsen mot marin forsøpling

Miljøpartiet de Grønne vil avholde en internasjonal konvensjon om plastforurensning. En slik mangler i dag, selv om det finnes eldre konvensjoner om forsøpling av havet. I tillegg foreslår vi:

  • Strengere håndheving av forurensningslovens forbud mot forsøpling.
  • Krav til at unødvendig plastemballasje kuttes ut.
  • Å tidoble innsatsen mot marin forsøpling over statsbudsjettet fra 10 til 100 millioner, som skal utgjøre en pott kommuner kan søke om støtte fra.

SV

Norge skal være pådriver for strengere miljøregler

I internasjonal politikk vil vi at Norge skal være pådrivere for strengere miljøregler som kan hindre marin forsøpling. Nasjonalt ønsker SV at arbeidet mot all forsøpling styrkes gjennom sterkere håndheving av forbudet mot forsøpling. I tillegg har SV på Stortinget i 2014 foreslått å opprette et nytt miljøkompetanseprogram for arbeidslivet og varehandelen. Slik kan man få med alle aktørene i varehandelen, både arbeidsgivere og ansatte, med på arbeid mot unødvendig emballasje og for gode returordninger. SV har i statsbudsjettet 2014 også foreslått å øke støtten til lokalt miljøengasjement, som kan bidra til øke innsats lokalt mot marin forsøpling.

arbeiderpartiet

Vil få med fiskeflåten i arbeidet mot marin forsøpling

Marin forsøpling truer det marine miljøet og skader dyrelivet i havet. Arbeiderpartiet mener det er viktig å starte kampanjer og andre tiltak for å redusere og samle inn avfall, bl.a gjennom prøveprosjekt om «Fishing For Litter». Prosjektet innebærer at fiskere tar vare på avfall de får opp fra havet og kan få levert det kostnadsfritt i havnene.

Tross internasjonale avtaler øker mengden søppel fra havet og tiltak for å hindre forsøpling og for å fjerne avfallet fra havet mener Arbeiderpartiet må styrkes. Forvaltningsplanene for de norske havområdene er et viktig verktøy for å samordne og prioritere ressursene i havområdene, slik at vi sikrer bærekraftig bruk og beskyttelse av de marine økosystemene.

At fiskeflåten kan bidra med frivillig miljøinnsats er et godt tiltak mot forsøpling er bra, da de får store mengder avfall gjennom trålen som de nå kan få levert gratis i havnene.

Det er viktig at avfall som plast, metall og gummi som bruker lang til på brytes ned i naturen i tillegg til at det gjør mye skade på plante- og dyrelivet i havet, blir fysisk fjernet fra havet. Frivillige organisasjoner og andre engasjerte folk som ønsker å bidra til en renere kyst, vitner om et stort engasjement som det er viktig å videreføre. «Hold Norge Rent» kampanjene er en viktig faktor i dette arbeidet både med å organisere og tilrettelegge for deltagelse lokalt rundt om i kommunene.

Arbeiderpartiet mener at det er summen av mange ulike tiltak både nasjonalt og internasjonalt som kan bidra til å redusere marin forurensning og forsøpling.


frp

Forurenser skal betale

FrP er opptatt av at vi skal forvalte ressursene våre best mulig uten at konsekvensene av vårt forbrukersamfunn skal gå på bekostning av plante- og dyrelivet.

FrP er opptatt av at forurenser skal betale. Dessverre er det i mange tilfeller vanskelig å stadfeste hvem som er den ansvarlige forurenser. I disse tilfeller må felleskapet hjelpe til.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 fikk FrP sammen med Høyre, KrF og Venstre til et forlik om å bevilge 10 mill. kroner til arbeidet med marin forsøpling.

FrP støtter opp om frivillig arbeid for å rydde opp etter menneskeskapt forsøpling i naturen både nasjonalt og internasjonalt.

FrP støttet opp om og oppfordret flest mulig å delta på den internasjonale strandryddedagen som i år var lørdag 9.mai 2015.

Venstre

Tar med marin forsøpling inn i statsbudsjettet 2016

Marin forsøpling er en viktig sak for mange Venstre- lag lokalt. Som dere i Hold Norge Rent også har skrevet om tidligere ble det i høstens statsbudsjett satt av 10 millioner kroner til en tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Dette var et tydelig og markant Venstre-avtrykk og gjennomslag. Og dette er en del av Venstre nasjonale politikk for å bekjempe marin forsøpling. Venstres politikk på naturvern til havs bygger også på både å øke kunnskapen om tilstanden og miljøutfordringene til havs. Derfor vil Venstre at det biologiske mangfoldet i sjø blir kartlagt i alle kystkommuner. Når det handler om direkte forsøpling fører Venstre en svært restriktiv politikk når det gjelder massedeponering til havs. Det mest aktuelle eksempel er vel fjorddeponi og dumping av avfall i Sogn og Fjordane hvor Venstre går imot regjeringens planer på dette.

Det er ingen tvil om at marin forsøpling er en viktig sak for Venstre nasjonalt så vel som lokalt. I forhold til bevillingene på 7,5 mil. kroner som ble utlyst i tilskudd mot marin forsøpling, fikk Miljødirektoratet 90 søknader med et samlet søknadsbeløp på i overkant av 57,2 millioner kroner. Det ble dereter bevilget 7,5 mil. kroner til 21 ulike aktører i Norge. Dette forteller naturligvis oss i Venstre at det både er et stort behov for å bekjempe forsøpling av havet ute og at det er et stort engagement i sivilsamfunnet om saken. Dette tar vi naturligvis med i forhandlingene om statsbudsjettet for 2016.

høyre

Større satsing på kunnskap om mikroplast

Marin forsøpling er ikke bare det vi ser i strandsonen. Enda større mengder finnes ute i havet, både i overflaten og de største dyp.

Sjøfugl, fisk og andre dyr i havet dør fordi de sulter i hjel eller blir kvalt av å spise plast eller setter seg fast i garn- og taurester. Det tar 450 år før en plastflaske brytes ned i havet.

Havet er fullt av små plastpartikler helt ned til det som ikke engang kan sees i mikroskop. De kommer både fra nedbryting av plast i havet og med avløpsvann fra kilder på land. For eksempel ved vask av fleeceplagg og ingrediens i kroppspleieprodukter. Mikroplastpartiklene spises av små dyr og kommer inn i næringskjedene. Miljøgifter i eller på plasten kan følge med. Konsekvensene kan være alvorlige.

Å rydde opp søppel langs kysten og i havet er altså viktig også fordi det synlige plastavfallet er en viktig kilde til mikroplast. I havmiljøsamarbeidet for NordØst-Atlanteren, OSPAR, har Norge tatt lederansvar for å se på muligheter for rensning av avløpsvann for mikroplast. Norge gjør også mye for å samle opp tapt fiskeutstyr og leder arbeid under OSPAR på dette.

Norge har blant annet også tatt initiativ til en større satsing på kunnskap om mikroplast og tiltak mot marin forsøpling under FNs miljøprogram.

Plastavfallet i havet spres med havstrømmene. Selv om Norge har en god avfallshåndtering må vi også gjøre enda mer på hjemmebane. Aktuelle virkemidler for å redusere marin forsøpling i Norge omfatter blant annet styrket tilrettelegging for opprydning og innlevering av oppsamlet avfall, tiltak for å redusere mengden avfall som havner på avveie og tiltak for å redusere mikroplasttilførselen til havet.

Flere tiltak er allerede under utvikling, for eksempel produsentansvarsordning for kasserte fritidsbåter.  Et annet er styrking av kommunenes mulighet til opprydding på sterkt besøkte områder. Det er også viktig å støtte opp om det frivillige opprydningsarbeidet, hvor Hold Norge Rent har skapt et stort engasjement i Norge. Vi vil også se nærmere på en produsentansvarsordning for fiskeredskap og utrangert utstyr fra oppdrettsnæringen.

Rødt

Ønsker nasjonal verneplan for marine økosystem

Marin forsøpling er et kjempeproblem, og når vi ser at 9 av 10 sjøfugler har magesekken full av plast, så viser det at det må tas heftige grep før vi kveler livet i havene våre med plast. Det må settes igang omfattende opprydningsprosjekter, samtidig som store forsøplingskilder, som utslipp av plast fra industrien må følges opp etter forurensningsloven. Det må også legges til rette for, og kreves at folk som jobber på havet, tar med søppelet sitt til anlegg på land. Rødt arbeider for en nasjonal verneplan for marine økosystem som sikrer bærekraftig bruk og forvaltning, og samtidig hindrer skadelig bruk fra for eksempel oppdrett, petroleumsproduksjon og annen næringsvirksomhet. Samtidig ser vi forsøplingsproblemet i sammenheng med overforbrukssamfunnet under kapitalismen, og at selv om et sosialistisk folkestyre ikke er en garanti for å få bukt med miljøproblemene idag, er det en forutsetning for det.

SP

Mener at det må bli bedre miljømerking

Det kan være aktuelt å etablere en slags «panteordning» hvor fiskere kan levere inn det man får i trålen e.l. Det høres fornuftig ut og kan være et incentiv til å ikke bare kaste ut igjen det man finner. Et annet aktuelt tiltak kan være å innføre vrakpant på fritidsbåter. Redusert bruk av plastemballasje er også viktig, særlig fordi plast har svært lang nedbrytningstid og kan ta opp i seg miljøgifter. Dyr som får i seg slik plast blir dermed utsatt for slike miljøgifter.

Dette er forslag vi vil se nærmere på og drøfte for å bidra til og redusere tilfanget av søppel i havet.

Vi i Senterpartiet mener at det må bli bedre miljømerking, og har blitt enige med de andre partiene om at det skal utarbeides en hanslingslan for å redusere bruken av slike stoffer. Vi er opptatt av en raskest mulig internasjonal regulering og forbud mot de farligste ikke-regulerte giftstoffene i produkt som er tilgjengelige i Norge. Etter vårt syn bør alle produkter som inneholder skadelige kjemikalier, ha en innholdsdeklarasjon som viser hvilke stoffer, og mengden av de stoffene, som produktene inneholder.

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord